Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu

Wskazanie:

Osoby z chorobą Parkinsona

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MMI.7802.5.2023.MMIL; 13.01.2023

Zlecenie dotyczy:

Doprecyzowanie warunków realizacji świadczenia, sporządzenie wyceny świadczeń

go to zlecenie