Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne, wg czterech wariantów, tj.:         

  • Wariant 1 zróżnicowanie wartości stawki kapitacyjnej w zależności od typu szkoły z zachowaniem obecnie obowiązującego podziału na typy szkół,         
  • Wariant 2 zróżnicowanie wartości stawki kapitacyjnej w szkołach typu I i typu III,          
  • Wariant 3 weryfikacja normy dotyczącej przyjętej liczby uczniów na 1 etat przeliczeniowy z uwzględnieniem zakresu zadań świadczeniodawcy,         
  • Wariant 4 zastosowanie ryczałtu kwotowego (w wysokości 0,5 stawki kapitacyjnej) za tzw. gotowość do udzielania świadczeń 5 x w tygodniu w szkołach typu IIIA, IIIB, IIIC w połączeniu z obecnym finansowaniem stawką kapitacyjną korygowaną obecnymi współczynnikami.

Wskazanie:

nie dotyczy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPR.664.9.2023.AW; 23.02.2023

Zlecenie dotyczy:

nie dotyczy

go to zlecenie