Komunikat
Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na II i III poziomie referencyjnym - konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na II i III poziomie referencyjnym.

Przedmiotem raportu są świadczenia realizowane przez:
•    Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny,
•    Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny.

Świadczenia te są częścią reformy, której celem jest stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim doświadczającym zaburzeń psychicznych oraz ich rodzinom.

Pierwsze ośrodki I stopnia referencyjnego zostały uruchomione 1 kwietnia 2020 roku. Docelowo takie ośrodki mają funkcjonować w każdym powiecie lub grupie powiatów. Gęsta sieć placówek umożliwi pracownikom współpracę ze środowiskiem lokalnym – zwłaszcza placówkami oświatowymi. Współpraca ze szkołami i poradniami pedagogiczno-psychologicznymi działającymi w ramach resortu oświaty jest bowiem bardzo istotna dla zapewnienia skutecznej i kompleksowej opieki. Poza ośrodkami I poziomu, działać będą także ośrodki II poziomu (Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży), gdzie pracować będzie lekarz psychiatra, a pacjenci wymagający bardziej intensywnej opieki będą mogli skorzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego. Jeden taki ośrodek obejmować będzie wsparciem kilka sąsiadujących ze sobą powiatów. Wreszcie na III, najwyższym poziomie referencyjności, funkcjonować będą Ośrodki Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej. W takich ośrodkach pomoc znajdą pacjenci wymagający najbardziej specjalistycznej pomocy, w tym w szczególności osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia, przyjmowane w trybie nagłym. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów konieczne jest aby w każdym województwie funkcjonował co najmniej jeden taki ośrodek. W ośrodkach tych będą się także kształcili przyszli lekarze psychiatrzy i inni specjaliści systemu.
Taryfy świadczeń I poziomu określono w Obwieszczeniu Prezesa AOTMiT z dnia 20 grudnia 2019 r.

Projekt taryfy świadczeń II i III poziomu opieki oszacowano nakładając na obowiązujące wagi punktowe produktów rozliczeniowych wchodzących w skład świadczeń udzielanych na poszczególnych poziomach, mnożnik zmian wielkości kosztów w wysokości:

•    33,22% w przypadku świadczeń udzielanych w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
•    33,37% w przypadku świadczeń udzielanych w oddziałach dziennych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
•    37,84% w przypadku świadczeń udzielanych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,

oraz współczynnik korygujący związany z koordynacją opieki nad pacjentem w wysokości 1,05. Tak otrzymane wagi punktowe zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku i pomnożono przez średnią cenę punktu wynoszącą 10,35 zł. W efekcie proponowane taryfy (28 produktów rozliczeniowych) wzrastają o 35% do 40%.

Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości 24,95 mln zł w drugiej połowie 2021 roku, 102,26 mln zł w 2022 roku oraz 141,92 mln zł w 2023 roku, co odpowiada zwiększeniu ponoszonych kosztów w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2019 r. odpowiednio o:  24%, 49% i 68%.

Zwiększenie wydatków na świadczenia z obszaru ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach II i III poziomu referencyjnego pozwoli na zniwelowanie niedofinansowania podmiotów udzielających świadczeń z obszaru psychiatrii dzieci i młodzieży. Atrakcyjne wyceny powinny przyczynić się także do rozwoju sieci ośrodków, zwłaszcza z II poziomu referencyjnego.

Uwzględnienie w wycenach wskaźnika korygującego związanego z koordynacją opieki nad pacjentem powinno stanowić dodatkową zachętę do zwiększenia zatrudnienia personelu zwłaszcza w podmiotach, w których jest to konieczne, przez co poprawi się jakość udzielanych świadczeń i zwiększy korzyść dla pacjentów, bez ograniczenia dostępu.

Mimo tego, iż niemożliwe było oszacowanie wskaźnika związanego z kosztem gromadzenia danych jakościowych, niezwykle istotne jest, aby wraz ze wzrostem wyceny świadczeniodawcy zaczęli gromadzić takie informacje, w tym dane o kosztach udzielania świadczeń poszczególnym pacjentom. Bez danych kosztowych bowiem nie będzie możliwe zaproponowanie kolejnych mechanizmów refundacyjnych, bardziej atrakcyjnych i motywujących do udzielania świadczeń na wysokim poziomie.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 8 czerwca 2021 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.