Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,poz. 696 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz zarządzeniem Prezesa Agencji nr 28/2015 z dn. 2 stycznia 2015 roku informujemy, że w BIP AOTMiT są publikowane:

  • Analiza Weryfikacyjna Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • Analizy Wnioskodawcy które są załącznikiem do wniosku refundacyjnego złożonego do Ministra Zdrowia

Do ww. analiz będzie można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od ich opublikowania. Osoby, które zgłaszają uwagi mają obowiązek przedstawić je na formularzu, którego integralną częścią jest Deklaracja Konfliktu Interesów (DKI). Zgłoszone uwagi są rozpatrywane przez Agencję i zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej razem z wypełnioną DKI. Agencja zastrzega, że będzie rozpatrywała tylko te uwagi, które zostaną dostarczone we wskazanym w Ustawie terminie tj. 7 dni. Warunkiem rozpatrzenia uwag jest złożenie podpisanego oryginalnego formularza. Szczegółowe informacje dotyczące procesu zbierania i publikowania uwag wraz z załącznikami są zawarte w Zarządzeniu Prezesa nr 28/2015 oraz w Zarządzeniu Prezesa nr 30/2018

Uwaga! Przesłanie uwag jest jednocześnie zgodą na opublikowanie przekazanych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT.

ms word 24Formularz
pdf 01Zarządzenie Prezesa nr 28/2015
pdf 01Zarządzenie Prezesa nr 30/2018

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI PDF