Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r., 826 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą" oraz zarządzeniem Prezesa Agencji nr 15/2023 z dn. 2 listopada 2023 r. w sprawie publikowania analizy weryfikacyjnej wraz z analizami wnioskodawcy oraz zgłaszania, rozpatrywaniai publikowania uwag do analiz informujemy, że w BIP AOTMiT są publikowane:

  • Analiza Weryfikacyjna Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • Analizy Wnioskodawcy które są załącznikiem do wniosku refundacyjnego złożonego do Ministra Zdrowia

Do ww. analiz będzie można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od ich opublikowania. Osoby, które zgłaszają uwagi mają obowiązek przedstawić je na formularzu, którego integralną częścią jest Deklaracja o Powiązaniach Branżowych (DPB). Zgłoszone uwagi są rozpatrywane przez AOTMiT i zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej razem z wypełnioną DPB. Agencja zastrzega, że będzie rozpatrywała tylko te uwagi, które zostaną dostarczone we wskazanym w Ustawie terminie tj. 7 dni. Warunkiem rozpatrzenia uwag jest złożenie podpisanego oryginalnego formularza wraz z DPB. Szczegółowe informacje dotyczące procesu zbierania i publikowania uwag wraz z załącznikami są zawarte wZarządzeniu Prezesa nr 15/2023.
Uwaga! Przesłanie uwag jest jednocześnie zgodą na opublikowanie przekazanych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT, z zastrzeżeniem danych osobowych podlegających ochronie.

ms word 24Formularz
pdf 01Zarządzenie Prezesa nr 15/20203
pdf 01Informacje dotyczące sposobu podpisywania Deklaracji o Powiązaniach Branżowych oraz Oświadczeń o Powiązaniach Branżowych.

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DPB PDF