Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi w obrębie kończyn i miednicy (JGP: H31E–H33 oraz H41–H43) - konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi w obrębie kończyn i miednicy (JGP: H31E–H33 oraz H41–H43)

Przedmiotem raportu są świadczenia ortopedyczne: kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy, duże i średnie zabiegi w zakresie kończyny dolnej i górnej oraz rekonstrukcja funkcji ręki.

W roku 2019 świadczenia obejmujące średnie, duże i kompleksowe zabiegi na kończynach i miednicy realizowało, na podstawie umów zawartych z NFZ, 529 podmiotów. Świadczeniodawcy zrealizowali 131 474 produktów rozliczeniowych o łącznej wartości ponad 501,3 mln zł. Dane za rok 2020, w związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, nie są miarodajne.

Na potrzeby procesu taryfikacji pozyskano dane od 58 świadczeniodawców, w wolumenie stanowiącym 13% realizacji przedmiotowych świadczeń zrealizowanych w 2019 roku. Ich analiza wykazała, że koszt całkowity czterech świadczeń jest wyższy od aktualnie obowiązujących taryf, a różnica mieści się w przedziale od 0,21% do 180%. Największy wzrost, dla grupy H33 Średnie zabiegi na kończynie dolnej, jest wynikiem istotnego wzrostu długości hospitalizacji po wyłączeniu z niej dominujących dotąd procedur związanych z podaniem czynników wzrostu.

W przypadku trzech świadczeń (kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy oraz rekonstrukcja funkcji ręki) skalkulowane średnie koszty okazały się niższe od aktualnie obowiązujących wycen o 1 do 9%. Proponuje się jednak nie obniżanie wycen i pozostawienie ich na obecnym poziomie, z uwagi na fakt, że są to świadczenia o największym stopniu skomplikowania klinicznego, wymagające zaangażowania ze strony najlepiej wyspecjalizowanych operatorów, co wiąże się z koniecznością ponoszenia większych kosztów osobowych.

Wprowadzenie w życie proponowanych taryf, przy niezmienionej liczbie świadczeń, będzie wiązało się ze wzrostem wydatków po stronie płatnika publicznego w wysokości ponad 140 mln zł, co odpowiada 33% zwiększeniu budżetu w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2019 r.

Dodatkowo rekomenduje się przeniesienie procedury 78.2482 Resekcja kości stępu do grupy H33 Średnie zabiegi na kończynie dolnej, z uwagi na jednorodność kliniczną i spójność kosztową z pozostałymi procedurami chirurgii stopy. Proponuje się również rezygnację z taryf dla hospitalizacji poniżej 3 dni dla tych JGP, gdzie mediana oraz dominanta są równe bądź niższe od 2 dni, a także ponowne wyznaczenie liczby dni finansowanych grupą z uwagi na to, że od wprowadzenia w życie systemu JGP długości hospitalizacji uległy znacznym zmianom.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 21 stycznia 2022 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Pobierz raport

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie, także w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Prezes Agencji określi taryfy świadczeń biorąc pod uwagę raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń oraz stanowisko Rady do spraw Taryfikacji.