Komunikat

Świadczenia gwarantowane psychiatryczne realizowane w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi oraz świadczenia udzielane osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:

Świadczenia gwarantowane psychiatryczne realizowane w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi oraz świadczenia udzielane osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Przedmiotem raportu są:

-        świadczenia dotyczące leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży,

-        świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich,

-        świadczenia opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,

-        świadczenia związane z diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

W 2020 roku rozpoczęto wdrażanie reformy, której celem jest stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim doświadczającym zaburzeń psychicznych oraz ich rodzinom opartego na trzech poziomach referencyjnych. W marcu tego roku weszły w życie nowe wyceny świadczeń na I, II i III poziomie referencyjnym. Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zakłada kontynuację realizacji specjalistycznych świadczeń opieki psychiatrycznej poza poziomami referencyjnymi, konieczne jest więc zapewnienie właściwego poziomu finansowania także tych zakresów świadczeń.

W analizie kosztów wykorzystano dane finansowo-księgowe od podmiotów realizujących przedmiotowe świadczenia. Punktem odniesienia były również taryfy świadczeń realizowanych w ramach poziomów jak i wynagrodzenie personelu ich udzielającego. W przypadku braku danych taryfę pozostawiono na tym samym poziomie lub zrównano z taryfą analogicznego świadczenia realizowanego w ramach poziomów uwzględniając minimalną cenę punktu rozliczeniowego w tych zakresach wynikającą z Rekomendacji Prezesa AOTMiT nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

Wprowadzenie w życie proponowanych taryf świadczeń będzie wiązało się z dodatkowymi nakładami finansowymi płatnika w tym obszarze w wysokości 36,1 mln zł (wzrost o 37%) w stosunku do 2022 r., zakładając realizację świadczeń na poziomie 2021 roku.

Proponowane zmiany taryf prawdopodobnie pociągną za sobą również zmiany w strukturze udzielanych świadczeń, w kierunku zwiększenia nacisku na świadczenia ambulatoryjne i dzienne.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 10 listopada 2022 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.