Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki stosowane w transplantologii wg złącznika do zlecenia


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 40 ust 1 (ust. ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-14444-21/GB/12; 2695; 1.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 97/2012 do zlecenia 050/2012
pdf 01Załącznik do ORP 97/2012 do zlecenia 050/2012


go to zlecenie