Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Victoza; liraglutidum; roztwór do wstrzykiwań; 6 mg/ml
:
dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2, po niepowodzeniu leczenia terapią skojarzoną metforminy i pochodnej sulfonylomocznika z określonym poziomem HbA1c ≥8% potwierdzonym w dwóch pomiarach w okresie 12 miesięcy oraz z BMI ≥ 35 kg/m²


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-1041/LP/14; 2014-01-20

Zlecenie dotyczy:

dokonanie analiz w zakresie wpływu na budżet płatnika publicznego w przypadku objęcia refundacją produktu leczniczego oraz dokonanie analiz z podziałem na koszty bezpośrednie wynikające z refundacji substancji czynnych oraz koszty pośrednie

 


go to zlecenie