Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sulfamethoxazolum Trimethoprimum, zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-950/ISU/14; 2014-04-24

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 124/2014 do zlecenia 102/2014


go to zlecenie