Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rytuksymabu, w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C81.1 stwardnienie guzkowate; C81.7 Inna postać ziarnicy złośliwej i C81.9 Ziarnica złośliwa, nieokreślona


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-114/DJ/14; 2014-05-05

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 110/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 191/2014 do zlecenia 110/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 155/2014 do zlecenia 110/2014


go to zlecenie