Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Irinotekanu w rozpoznaniach zakwalifikowanych kodami ICD-10: C48.2 Otrzewna, umiejscowienie nieokreślone; C62.9 Jądro, umiejscowienie nieokreślone


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-112/DJ/14; 2014-05-05

odroczenie terminu wydania rekomendacji pismem MZ-PLA-460-17140-5/AD/14 z dn. 2014.06.18  (ICD-10 C48.2)
anulowanie zlecenia pismem MZ-PLA-460-17140-6/AD/14 z dn. 2014.06.24 (ICD-10:C48.2)

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 112/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 192/2014 do zlecenia 112/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01REK 156/2014 do zlecenia 112/2014


go to zlecenie