Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Invokana, Kanaglifozyna, tabl. powl., 100 mg, 30 tabl., EAN 5909991096106; Invokana, Kanaglifozyna, tabl. powl., 300 mg, 30 tabl., EAN 5909991096168;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14713-23/MS/14; 2014-07-08

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 156/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 156/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 156/2014
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 156/2014
pdfAnaliza wpływu na budżet do zlecenia 156/2014
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 156/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 5 września 2014 r.

docFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 156/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej: 

Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków Invokana (kanagliflozyna) w dwulekowej i trójlekowej terapii doustnej stosowanej w cukrzycy typu 2

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 156, analiza AOTM-OT-4350-27/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Cezary Kiwała, Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

pdf 01 

Odnośnie uwag ogólnych do opinii ekspertów: w ramach opracowywania AWA o opinię w przedmiotowej sprawie zwrócono się do pięciu ekspertów klinicznych oraz przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, z których odpowiedzi udzieliło dwóch ekspertów oraz przedstawiciel Stowarzyszenia. Opinia jednego z ekspertów nie została wykorzystana w AWA ze względu na bezpośredni konflikt interesów zgłoszony przez eksperta. Pozostałe zgłoszone uwagi ogólne stanowią powtórzenie twierdzeń z analiz wnioskodawcy i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA. Odnośnie uwagi do str. 87 AWA „Podsumowanie analizy bezpieczeństwa CANA vs SU (+MET)”: uwaga zasadna. W zakresie oceny prawdopodobieństwa wystąpienia hipoglikemii ogółem oraz hipoglikemii o ciężkim nasileniu w rzeczywistości CANA wykazuje wyższość nad komparatorem w wymienionych punktach końcowych, co zostało opisane w głównej analizie bezpieczeństwa (str. 71-72 AWA). Odnośnie uwagi do Rozdz. 3.3.2. Tabela 18 i opisu wyników oraz Rozdz. 12., str. 130 AWA: w komentarzu do wyników dotyczących masy ciała nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między subpopulacją zbliżoną do wnioskowanej a populacją ogólną biorącą udział w analizowanym RCT; zwrócono jedynie uwagę na kierunek zależności między porównywanymi grupami. Uwaga nie wpływa na ostateczne wnioskowanie AWA. Odnośnie uwagi do Rozdz. 4.3, str. 95 AWA, tabela 52: uwaga niezasadna. Analitycy podali wartości wejściowe odnoszące się do demografii pacjentów na początku symulacji w modelu CORE (dane te zaczerpnięto bezpośrednio z modelu CORE, zgodne są również z charakterystyką początkową pacjentów uwzględnionych w modelu CORE przedstawioną w AE wnioskodawcy na str. 39, tabela 1). Wartości przytoczone przez zgłaszającego uwagę nie są wartościami definiującymi początkową populację, która jest modelowana w modelu CORE (na podstawie której uzyskano wyniki analizy). Analiza ekonomiczna (modelowanie) przeprowadzona była na kohortach pacjentów zgodnych z opisem analityków AOTM. Uwaga nie wpływa na ostateczne wnioskowanie AWA. Odnośnie do uwagi do Rozdz. 3.2., str. 32 AWA: wymienione opracowania wtórne zostały zidentyfikowane w ramach przeglądu aktualizującego przeprowadzonego przez AOTM w dniu 20 sierpnia 2014 r., co zostało opisane na str. 31 AWA. Oczywistym jest, że wnioskodawca nie mógł uwzględnić opracowań, które ukazały się po dniu złożenia wniosków refundacyjnych. Odnośnie przeglądu Plosker 2014, w AWA zawarto komentarz dotyczący niepełnego opisu metodologii tego opracowania (str. 36). Uwaga nie wpływa na ostateczne wnioskowanie AWA. Odnośnie uwagi do Rozdz. 3.3.1.1, str. 36-37 AWA: uwaga zawarta w AWA dotyczy podejścia metodologicznego przyjętego przez autorów analizy klinicznej wnioskodawcy, które a priori zakłada konieczność przeprowadzenia porównania pośredniego. Przyjmuje się, że wyszukiwanie dowodów naukowych w celu porównania pośredniego wdrażane jest dopiero po stwierdzeniu braku dowodów służących porównaniu bezpośredniemu. Uwaga nie wpływa na ostateczne wnioskowanie AWA.

2.

Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

pdf 01 

Uwaga ogólna, z powołaniem na zaobserwowaną przez eksperta dobrą tolerancję leczenia flozynami w praktyce klinicznej; nie wpływa na ostateczne wnioskowanie AWA.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 262/2014 do zlecenia 156/2014
  pdf 01SRP 263/2014 do zlecenia 156/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 211/2014 do zlecenia 156/2014


  go to zlecenie