Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Azacytydyny w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: D47.7 Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Zlecenie anulowane pismem: MZ-PLA-460-19199-127/DJ/14 z dn. 30.07.2014


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-120/DJ/14; 2014-07-08

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


go to zlecenie