Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Deferazyroksu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C91.5 Białaczka dorosłych z komórek T


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-120/DJ/14; 2014-07-08

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 158/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 233/2014 do zlecenia 158/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 183/2014 do zlecenia 158/2014


go to zlecenie