Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nelarabiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C91.0 Ostra białaczka limfoblastyczna; C83.5 Limfoblastyczny (rozlany)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-124/DJ/14; 2014-07-17

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 180/2014
pdf 01Errata raportu do zlecenia 180/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 254/2014 do zlecenia 180/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 204/2014 do zlecenia 180/2014


go to zlecenie