Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

lenalidomid we wskazaniu ICD-10: D46 Zespoły mielodysplastyczne D46.0 Oporna niedokrwistość bez syderoblastów D46.1 Oporna niedokrwistość z syderoblastami D46.2 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów D46.3 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją D46.4 Oporna niedokrwistość, nieokreślona D46.7 Inne zespoły mielodysplastyczne D46.9 Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-126/DJ/14; 2014-07-30

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 189/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 258/2014 do zlecenia 189/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 206/2014 do zlecenia 189/2014


go to zlecenie