Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Alimta 100mg, Pemetrexed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg, 1 fiol. a 100 mg EAN 5909990080205 Alimta 500mg, Pemetrexed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg, 1 fiol. a 500 mg EAN 5909990009664


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-1151/LP/14; 2014-07-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 190/2014
pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji - anex do zlecenia 190/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 190/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 190/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 190/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 190/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 190/2014
pdf Uzupełnienie do zlecenia 190/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 2 października 2014 r. 10 października 2014 r.

docFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 190/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4351/23/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Alimta (pemetreksed) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc pemetreksedem (ICD-10 C 34.0)”.
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Radunka Cvejic

pdf 01 

Komentarz do uwagi do str. 10:

Analitycy nie przychylają się do treści uwagi Wnioskodawcy. Rekomendacje Prezesa i stanowisko Rady Przejrzystości dotyczące pemetreksedu odnoszą się ogólnie do leczenia podtrzymującego NDRP zgodnie ze zleceniem MZ. O ile dowody przedstawione w raporcie Agencji faktycznie dotyczyły terapii „switch maintenance” stanowisko i rekomendacja odnoszą się do terapii podtrzymującej pemetreksedem, bez wskazywania jej typu. Uwaga nie wpływa na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 20:

Nieuwzględnienie przeglądu Perez-Moreno 2014 w analizach wnioskodawcy nie było krytykowane przez analityków Agencji. Uwaga nie wpływa na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 22:

Uwaga analityków Agencji zostaje podtrzymana. Pomimo wskazania braku uwzględnienia zmian w programie lekowym dla I i II linii leczenia, wnioskodawca w ramach uzupełnień wymagań minimalnych nie przedstawił analiz dla całej populacji wskazanej w uzgodnionym projekcie programu lekowego.

Komentarz do uwagi do str. 22:

Uwaga analityków Agencji zostaje podtrzymana. Odpowiedz Wnioskodawcy do uwagi nie dotyczy nieuwzględnionego w kryteriach selekcji pomiaru jakości życia. Komentarz do uwagi do str. 22: Uwaga do „kryteriów przyjętych w celu wyszukiwania badań klinicznych”. Analitycy podtrzymują zastrzeżenia odnośnie braku przejrzystości opisu kryteriów selekcji przez wnioskodawcę. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 22:

Uwaga do „oceny wiarygodności wyselekcjonowanych, randomizowanych badań (…)”. Analitycy przyjmują wyjaśnienia Wnioskodawcy, jednakże podtrzymują zastrzeżenia odnośnie braku przejrzystości opisu kryteriów selekcji przez wnioskodawcę. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 22:

Uwaga do „kryterium postaci w jakiej dostępna ma być publikacja (…)”. Uwaga niezasadna. Wnioskodawca wskazuje, iż „badania opublikowane w formie doniesień konferencyjnych (…) uwzględniono jedynie w rozdziale 6 (badania o niższej wiarygodności)”, jednakże jak wskazano w AWA nie uwzględniono badania w formie doniesienia konferencyjnego Meshref 2011. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 23:

Uwaga dotycząca publikacji Meshref 2011. Uwaga niezasadna. Wyjaśnienie wnioskodawcy odnośnie powodów odrzucenia publikacji jest sprzeczne z kryteriami włączenia przedstawionymi w analizie klinicznej wnioskodawcy i wyjaśnieniach w uwagach do AWA. Doniesienie Meshref 2011 zawiera wystarczające dane aby wskazać typ badania, natomiast wykluczenie badania z powodu faktu, iż zawiera „przedstawienie tylko jednego wyniku w postaci hazardu względnego, dodatkowo nieistotnego statystycznie” należy w opinii analityków Agencji uznać za nieuzasadnione. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 23:

Uwaga analityków Agencji zostaje podtrzymana. Badanie H3E-MC-JMEN nie spełnia kryteriów charakterystyki populacji, jego włączenia do oceny analizy klinicznej było niezgodne z przyjętymi kryteriami selekcji. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 26:

Uwaga do syntezy ilościowej. Analitycy przychylają się do treści uwagi Wnioskodawcy, w zakresie syntezy wartości uzyskanych w analizach z oraz bez stratyfikacji. Jednakże, w opinii analityków Agencji synteza taka była możliwa po uzyskaniu odpowiednich danych od autorów badania Mubarak 2012. Brak jest w analizach wnioskodawcy informacji o próbach zdobycia takowych danych. Niezależnie od powyższego jak wskazano w dyskusji w AWA uwzględnienie tych danych miałoby znikomy wpływ na wyniki zbiorcze. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 38:

Uwaga analityków Agencji o bardziej wiarygodnym oszacowaniu powierzchni ciała pacjentów na podstawie wartości pochodzących z badania zostaje podtrzymana. Ze względu na relatywnie mały wpływ zmiany danego parametru na wyniki analizy, można uznać, że uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 38-39:

Uwaga dotycząca użyteczności. Uwaga niezasadna. Wnioskodawca wskazuje, iż uwzględnienie danych dla populacji zgodnej z wnioskowaną, wydaje się podejściem najbardziej poprawnym metodologicznie. Analitycy Agencji zgadzają się z powyższym stwierdzeniem, jednakże głównym zastrzeżeniem analityków był brak możliwości weryfikacji przedstawionych danych, co skutkuje uznaniem za bardziej wiarygodne danych literaturowych. Za uwzględnieniem spadku użyteczności po progresji choroby wskazują również przedstawione w modelu wartości użyteczności dla populacji brytyjskiej. W zakresie uwag do nieuwzględnienia spadków użyteczności związanych z działaniami niepożądanymi, dla których nie wykazano istotności statystycznej, należy podkreślić, iż badanie PARAMOUNT nie było projektowane w tym celu, w związku z czym brak istotności na nominalnym poziomie 0,05 nie powinien być w opinii analityków Agencji powodem nieuwzględnienia w/w spadków użyteczności. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 39:

Uwaga dotycząca prognozy OS. Uwaga niezasadna. Przedstawione przez wnioskodawcę punkty odcięcia prowadzą do uzyskania nieco korzystniejszego dopasowania prognozy do krzywych KM dla BSC, przy czym dla PEM dopasowanie prognozy do krzywych KM jest dla wskazanych wartości gorsze (wzrost rozbieżności) niż dla wartości 20%. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 40:

Uwaga dotycząca walidacji modelu. Analitycy Agencji podtrzymują swoje stanowisko. Wnioskodawca nie przedstawił żadnego raportu z wynikami przeprowadzonej walidacji. W związku z powyższym nie jest możliwa weryfikacja tych danych (ze względu na ich brak). Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 42:

Wnioskodawca, w powyższej uwadze, wyraża wątpliwości, co do zmian parametrów, a tym samym do oszacowanego przez analityków Agencji wskaźnika ICUR, uważając go za zawyżony i daleki do przedstawionego w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym. Do obliczeń własnych przyjęto parametry, których wielkość została uargumentowana, w związku z czym analitycy Agencji uznają przeprowadzone oszacowania za prawidłowe.

Komentarz do uwagi do str. 45:

Analitycy Agencji nie przychylają się do przedstawionego uzasadnienia wnioskodawcy dotyczącego oszacowania populacji pacjentów z wykorzystaniem najbardziej aktualnych danych. Jednakże jak wskazano w AWA „założenie o stałej wielkości zachorowań, będzie miało nieznaczny wpływ na końcowe wyniki analiz wnioskodawcy”. Analitycy Agencji przychylają się do argumentacji, iż analizy wrażliwości obejmują wariant z wzrostem wielkości populacji (dodatkowo większym niż wynikający z regresji). Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 45:

Analitycy Agencji nie przychylają się do przedstawionego uzasadnienia wnioskodawcy dotyczącego braku dowodów tendencji wzrostowej udziału pemetreksedu w I linii leczenia. Wskazywane przez wnioskodawcę założenie o stabilizacji wykorzystania pemetreksedu nie zostało przedstawione w AWA. Założenie takie wydaje się prawidłowe (nie jest możliwy nieskończony wzrost udziałów) jednakże wyznaczenia poziomu stabilizacji pozostaje kontrowersyjne, ze względu na ograniczone dane. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 45:

Uwaga zasadna. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 46-47:

Uwaga zasadna. Według Agencji wzięcie pod uwagę oszacowań liczebności populacji docelowej przez Konsultanta Krajowego jest zasadne, przy czym obliczenia nie wskazują wariantu prawdopodobnego, co wynika z założonego przez wnioskodawcę zajęcia rynku. Powyższe, jak wskazuje wnioskodawca, zostało opisane w dyskusji w AWA. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 48-49:

Uwaga niezasadna. Wprawdzie uwzględnienie danych aktualnych faktycznie generuje większe oszczędności, co wskazano w obliczeniach własnych Agencji, to nieuwzględnienie tych danych przez wnioskodawcę należy traktować jako nieprawidłowe, nie zaś jako podejście konserwatywne. W analizach wnioskodawcy nie przedstawiono dyskusji dotyczącej wyboru okresu zbierania danych, co sugeruje, iż obliczenia wnioskodawcy nie wynikają ze świadomej decyzji, a jedynie niezamierzonego uwzględnienia nieaktualnych danych. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

Komentarz do uwagi do str. 49:

Komentarz Agencji wskazuje, na fakt, iż część z proponowanych rozwiązań, jest implementowana w praktyce. Komentarz nie był zarzutem do jakości analiz wnioskodawcy. Uwaga nie ma wpływu na wnioski końcowe AWA.

2.

Radunka Cvejic

pdf 01 

Komentarz do uwagi do str. 6 aneksu do AWA i str. 15 AWA:

Uwaga zasadna. Zapisy ChPL dla leku Alimta są zgodne z przedstawionymi w uwadze, zapisy w AWA zostały przedstawione błędnie. Zarejestrowane wskazania dla leku Alimta to:
Złośliwy międzybłoniak opłucnej
ALIMTA w skojarzeniu z cisplatyną jest przeznaczona do stosowania u nieleczonych wcześniej chemioterapią pacjentów z nieoperacyjnym złośliwym międzybłoniakiem opłucnej.
Niedrobnokomórkowy rak płuca
ALIMTA w skojarzeniu z cisplatyną wskazana jest, jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa.
ALIMTA w monoterapii jest wskazana do stosowania, jako leczenie podtrzymujące u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa, u których nie nastąpiła progresja choroby bezpośrednio po zakończeniu chemioterapii opartej na pochodnych platyny.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 298/2014 do zlecenia 190/2014
  pdf 01SRP 299/2014 do zlecenia 190/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 227/2014 do zlecenia 190/2014


  go to zlecenie