Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Femoston conti, Estradiolum Dydrogesteronum, hipogonadyzm hipergonadotropowy lub hipogonadotropowy u dziewcząt do 18 roku życia - terapia substytucyjna


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-30/BRB/14; 2014-09-05

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 430-2/2013
(Dodano: 07.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 267/2014 do zlecenia 212/2014 (Data ważności opinii: 15.09.2017 r.)


go to zlecenie