Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xtandi, Enzalutamidum, 40 mg, kapsułki miękkie, 112 kaps., EAN 5909991080938; w ramach uzgodnionego programu lekowego: " Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-50(1)/AD/14; 2014-09-09

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 222/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 222/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 222/2014
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 222/2014
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 222/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 listopada 2014r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 222/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  AOTM-OT-4351/29/2014

  Tytuł analizy weryfikacyjnej
  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C 61)”.
  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Anna Szczuka

  pdf 01 

  Komentarz do uwagi do rozdziału 3.3.1.5 str. 24:
  Zgodnie z uwagą zamieszczoną przez analityków Agencji w AWA (s. 25, p. 1) „Rozbieżności w okresie raportowania i w charakterystyce pacjentów warte są odnotowania i każą traktować otrzymane wyniki z dużą ostrożnością”. Analitycy Agencji nie kwestionują zasadności zaprezentowania przez wnioskodawcę wpływu tych czynników na wyniki analizy, natomiast uważają, że w analizie wnioskodawcy przy interpretacji wyników zbyt duży nacisk został położony na to, dlaczego otrzymane wyniki mogą być obarczone błędem, tym bardziej, że jest to interpretowane przez wnioskodawcę na korzyść interwencji ocenianej. Uwaga nie wpływa na wnioski z AWA.

  Komentarz do uwagi do rozdziału 4.3 tab. 25 str. 36:
  Uwaga niezasadna. Analitycy Agencji podtrzymują stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioski z AWA.

  Komentarz do uwagi do rozdziału 4.3 tab. 25 str. 37:
  W AWA odniesiono się do horyzontu czasowego wskazanego w analizach wnioskodawcy. Uwaga nie wpływa na wnioski z AWA.

  Komentarz do uwagi 1 do rozdziału 4.3 str. 37:
  Skuteczność kliniczna leku wiąże się z czasem jego stosowania. Zgodnie z Wytycznymi oceny technologii medycznych (HTA) horyzont czasowy powinien „być taki sam dla kosztów i wyników zdrowotnych” oraz „wystarczająco długi aby możliwa była ocena różnic między wynikami i kosztami ocenianej technologii medycznej oraz komparatorów”. W związku z niespełnieniem tego warunku w analizie podstawowej wnioskodawcy, może ona być traktowana jedynie jako analiza kosztów stosowania co wskazane w dyskusji w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioski z AWA.

  Komentarz do uwagi 2 do rozdziału 4.3 str. 37:
  Do twierdzeń wnioskodawcy odniesiono się w dyskusji dot. oceny analizy ekonomicznej wnioskodawcy w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioski z AWA.

  Komentarz do uwagi 3 do rozdziału 4.3 str. 37:
  Uzasadnieniem dla wykonania analizy minimalizacji kosztów jest przedstawienie wiarygodnych dowodów naukowych, które „potwierdzają, że wyniki zdrowotne (…) są równe”. Przedstawiona w analizach wnioskodawcy analiza (nazywana analizą minimalizacji kosztów) jest, wobec przedstawionych dowodów naukowych dot. skuteczności klinicznej, porównaniem kosztów stosowania. Uwaga nie wpływa na wnioski z AWA.

  Komentarz do uwagi do rozdziału 4.4.4 tab. 27 oraz rozdziału 5.2 tab. 30:
  Analizy wnioskodawcy były aktualne na dzień składania wniosku. Analitycy Agencji wskazali na ich nieaktualność (w zakresie ceny leku Zytiga) w póżniejszym okresie. Analitycy Agencji zgadzają się z argumentacją, iż wnioskodawca na dzień składania wniosku nie był w stanie odnieść się do cen leku Zytiga na podstawie danych publikowanych przez NFZ. Uwaga nie wpływa na wnioski z AWA.

  Komentarz do uwagi do rozdziału 5.2 tab. 30:
  Uwaga rozpatrzona. Patrz komentarz do uwagi poniżej. Uwaga nie wpływa na wnioski z AWA.

  Komentarz do uwagi do rozdziału 5.3. 2 str. 44-46:
  Uwaga niezasadna. Wobec dyskusji o niepewności uwzględnionego udziału w rynku analitycy AOTM w obliczeniach przyjęli jak najszerszy możliwy zakres analizowanego parametru w celu wykazania możliwego zakresu wpływu jego niepewności. Należy zauważyć, iż uwaga odnośnie hipotetycznego charakteru danych odnosi się równocześnie do danych przedstawionych przez wnioskodawcę (jako że dotyczą one przyszłości). Dodatkowo jak wskazano w AWA wobec nieprzedstawienia oryginałów ankiet, nie jest możliwa weryfikacja przez Agencję przedstawionych przez wnioskodawcę danych. Wobec powyższego zasadne jest zbadanie wpływu parametru w jak najszerszym zakresie.

   


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 345/2014 do zlecenia 222/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 246/2014 do zlecenia 222/2014


  go to zlecenie