Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vinorelbinum we wskazaniu: złośliwy międzybłoniak opłucnej (stadium zaawansowane) - ICD-10: C45.0


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-20(1)/DJ/14; 2014-09-11

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 286/2014 do zlecenia 223/2014 (Data ważności opinii: 22.09.2017 r.)


go to zlecenie