Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lanvis (Tioguaninum); we wskazaniu:choroba Leśniowskiego-Crohna - w przypadku gdy terapia konwencjonalnymi tiopurynami jest niemożliwa; wrzodziejące zapalenie jelita grubego - w przypadku gdy terapia konwencjonalnymi tiopurynami jest niemożliwa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-474/ISU/14; 2014-12-18

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-8/2014
(Dodano: 07.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 5/2015 do zlecenia 291/2014 (Data ważności opinii: 12.01.2018 r.)


go to zlecenie