Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Utworzenie wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ambrisentan i bosentan

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust.3 ust.ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-90/BRB/12; 28.11.2012.

 

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii w przedmiocie zasadności utworzenia odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 267/2012 do zlecenia 128/2012


go to zlecenie