Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących w szczególności skuteczności i bezpieczeństwa stosowania kabozantynibu i nowolumabu w leczeniu raka nerki we wskazanych w zleceniu ścieżkach sekwencyjnego stosowania (zlecenie dotyczy wyłącznie III linii leczenia). Ocena zasadności zmiany kryterium kwalifikacji w programie leczenia raka nerki (dla wszystkich leków w programie oprócz temsyrolimusu): "uprzednie wykonanie nefrektomii (radykalnej lub oszczędzającej)" poprzez następujące doprecyzowanie: uprzednie wykonanie nefrektomii (radykalnej lub oszczędzającej) z wyjątkiem sytuacji, gdy: a) śródoperacyjnie stwierdzono brak możliwości wykonania nefrektomii; b) w badaniach obrazowych wykonanych przed zabiegiem jednoznacznie wykazano niemożność wykonania nefrektomii z powodu znacznego zaaawansowania miejscowego nowotworu (wymagane szczegółowe uzasadnienie braku możłiwości wykonania nefrektomii przez urologa, potwierdzone opinią konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii)

Wskazanie:

rak nerki

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.468.2018.1.ISO; 25.07.2018

Dodatkowe pisma:

Pismem znak PLR.4604.468.2018.2.ISO z dn. 30.08.2018 uzupełniono zlecenie zlecając przygotowanie opinii Prezesa Agencji w zakresie wprowadzenia zmian w kryteriach kwalifikacji do programu lekowego "Leczenie raka nerki" w terminie do 14.09.2018 r.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych; oceny zasadności zmian w programie lekowym

go to zlecenie