Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jevtana, kabazytaksel, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzana roztworu do infuzji, 60 mg/1,5 ml, 1 fiol. 15 ml, EAN: 5909990850501, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego, w ramach programu lekowego: "Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)"

Wskazanie:

oporny na kastrację rak gruczołu krokowego (ICD-10: C61)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3314.2018.17.MN; 14.11.2018
Pismem znak: PLR.4600.3314.2018.30.MS z dn. 15.03.2019 r. zawieszono postępowanie
Pismem z dn. 12.03.2019 r. znak: PLR.4600.3314.2018.28.MS podjeto postępowanie.
Pismem z dn. 15.03.2019 r. znak: PLR.4600.3314.2018.30.MS zawieszono postępowanie.
Pismem z dn. 10.05.2019 r. znak: PLR.4600.3314.2018.32.MS podjeto postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 210/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 210/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 210/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 210/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 210/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 210/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 210/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24 stycznia 2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 210/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.42.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Jevtana (kabazytaksel) w ramach programu lekowego: „Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Prof. dr hab. Andrzej W. Stelmach

  pdf 01

  W uwagach odniesiono się do wniosków Agencji dotyczących potencjalnych korzyści wynikających z dodatkowej opcji terapeutycznej, jaką jest kabazytaksel. Prof. Stelmach przedstawił argumenty przemawiające na korzyść kabazytakselu, wskazał najlepszą zalecaną sekwencję leczenia pacjentów, a także wyszczególnił subpopulację pacjentów, dla której w polskich warunkach refundacyjnych kabazytaksel byłby jedyną dostępną opcją terapeutyczną (chorzy po niepowodzeniu terapii docetakselem, pomimo wcześniejszego leczenia abirateronem lub enzalutamidem i z przeciwskazaniami do leczenia dichlorkiem radu).
  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Bożena Sikora-Kupis

  pdf 01

  W uwagach odniesiono się do wniosków Agencji dotyczących potencjalnych korzyści wynikających z dodatkowej opcji terapeutycznej, jaką jest kabazytaksel. Doktor Sikora-Kupis przedstawiła argumenty przemawiające na korzyść kabazytakselu, jako dodatkowej opcji terapeutycznej.
  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  3.

  Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

  nie dotyczy

  Uwagi nie spełniają wymogów formalnych – brak podpisu, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  4.

  Ewelina Bernaszuk - Market Access Lead, Sanofi- Aventis Sp. z o.o

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji. W związku z powyższym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 35/2019 do zlecenia 210/2018
  (Dodano: 14.05.2019 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 37/2019 do zlecenia 210/2018
  (Dodano: 20.05.2019 r.)

  go to zlecenie