Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nplate, romiplostimum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 mcg, 1 fiol. proszku zestaw do rozpuszczenia leku, kod EAN: 5909990766994; Nplate, romiplostim, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 125 mcg, 1 fiol. proszku, kod EAN: 8715131018139 we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”

Wskazanie:

Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4561.2018.17.MN; PLR.4600.4563.2018.17.MN; 16.05.2019
Pismami znak: PLR.4600.4561.2019.1.SK; PLR.4600.4563.2019.1.SK z dn. 17.06.2019 r. zawieszono postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 96/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 96/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 96/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 96/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 96/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 96/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 11.10.2019 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 96/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.43.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Adcetris (brentuksymab vedotin) w ramach programu lekowego: „„Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Prof. dr hab. med. Jacek Treliński Starszy asystent UM Oddział Hematologii - Klinika Hematologii UM w Łodzi

  pdf 01

  Ekspert wskazał w swojej uwadze argumenty za finansowaniem ocenianej technologii medycznej, z punktu widzenia lekarza praktyka. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  2.

  Marta Dąbrowska –Amgen Sp. z o.o

  pdf 01

  Uwagi przedstawiciela wnioskodawcy stanowią w większości komentarz do wątpliwości zgłoszonych w AWA lub są jego własnym stanowiskiem.
  W uwadze 1. przedstawiono komentarz dotyczący braku komparatora dla pacjentów z grupy pacjentów z zaburzeniami wątroby w skali Child-Pugh od 5 do 6, którzy nie mogą być leczeni eltrombopagiem. Niniejsza uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 2. odniesiono się do ograniczenia z AWA dotyczącego AKL wnioskodawcy w sprawie braku wyników z podziałem na pacjentów po i bez splenektomii w badaniach klinicznych dla wszystkich ocenianych punktów końcowych. Niniejsza uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 3. odniesiono się do opisu komparatorów w AWA. Analitycy Agencji w AWA jedynie zwrócili uwagę na różnice pomiędzy opisem w AKL a BIA wnioskodawcy. Nie ma wpływu na wnioskowanie z analizy.
  W uwadze 4. odniesiono się do propozycji wprowadzenia do programu lekowego ścisłej definicji dla m.in. brak odpowiedzi na leczenie. Wskazano uzasadnienie dla jego braku. Niniejsza uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 5. Przedstawiono komentarz do negatywnej rekomendacji refundacyjnej CADTH 2010. Została ona wydana na podstawie mniejszej ilości danych niż uwzględnione w analizach wnioskodawcy. Niniejsza uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 6. wnioskodawca odniósł się do wątpliwości dotyczącej testowanej maksymalnej dawki ROM. Uwaga stanowi wyjaśnienie wątpliwości analityków Agencji i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 7. dotyczy zakreślonych części AWA, którą opublikowano w BIP Agencji.
  W uwadze 7. wnioskodawca odniósł się do wątpliwości Agencji dotyczących wskazanych źródeł danych dla jakości życia pacjentów we wnioskowanym wskazaniu. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 8. stanowi wyjaśnienie podejścia wnioskodawcy dotyczącego nieuwzględnienia kosztów leczenia zdarzeń niepożądanych w AE. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 9. odniesiono się do przedstawionego w AWA sposobu oszacowania populacji AWB. Uwaga stanowi wyjaśnienie przyjętych w analizie przez wnioskodawcę założeń. Nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  Uwaga 10. Analitycy Agencji w związku z faktem, że dawkowanie terapii ratunkowej w analizie wrażliwości wnioskodawcy miało największy wpływ na kształtowanie się wyników AE i AWB uwzględnili również alternatywne dawkowanie z rozdziału dotyczącego leczenia chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną. Tym bardziej, że wnioskodawca w swoich analizach wrażliwości nie testował alternatywnych wartości metylprednizonu. Wariant oszacowany przez analityków Agencji może stanowić scenariusz alternatywny dla AE i AWB.

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 90/2019 do zlecenia 96/2019
  (Dodano: 16.10.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 87/2019 do zlecenia 96/2019
  (Dodano: 23.10.2019 r.)

  go to zlecenie