Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Taltz, Ixekizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/ml, 2 wstrzykiwacze 1 ml, EAN: 5909991282950 we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego B.35. "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)"

Wskazanie:

Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4647.2018.13.KZ; 16.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 100/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 100/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 100/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 100/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 100/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 100/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 1 sierpnia 2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 100/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 100, analiza OT.4331.23.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Taltz (ixelizumabum) we wskazaniu: „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Piotr Nowakowski vel Nestorowicz
  Przedstawiciel firmy Eli Lilly Polska

  pdf 01

  Dotyczy: uwag analityków Agencji odnośnie braku spójności analiz z wnioskowanym wskazaniem i kryteriami włączenia badań do analizy klinicznej.
  Wnioskodawca wskazał uzasadnienie dla braku wyodrębnienia pacjentów z ŁZS bez zmian łuszczycowych. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż wnioskodawca sam zdecydował się na wyodrębnienie populacji z ŁZS i współwystępującą łuszczycą plackowatą we wszystkich przedłożonych analizach.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: wątpliwości analityków Agencji w odniesieniu do adekwatności stosowania parametru ACR w populacji z łuszczycowym zapaleniem stawów.
  Wnioskodawca wyjaśnił zasadność wyboru parametru ACR.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: przedstawienia przez analityków wniosków i wyników przeglądów systematycznych: Wu 2018, Dressler 2019, Lu 2019.
  Wnioskodawca wskazał na ograniczenia metodologiczne zaprezentowanych przeglądów wtórnych.
  Należy zaznaczyć, że wyniki powyższych przeglądów systematycznych przedstawiono w komentarzu Agencji, a nie w wynikach analizy klinicznej, wskazując na ich poglądowy charakter jako dodatkowego źródła informacji o ocenianych technologiach.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwag analityków odnośnie nieuwzględnienia inhibitorów TNF-alfa w modelu AWB.
  Wnioskodawca wskazał, że w jego opinii iksekizumab nie będzie konkurował w programie lekowym z lekami z grupy inhibitorów TNF-alfa.
  Należy zauważyć, że zarówno ChPL dla leku Taltz, jak i zapisy wnioskowanego programu lekowego umożliwiają zastosowanie iksekizumabu jako pierwszego leczenia biologicznego u pacjentów z ŁZS. W związku z tym, aktualną praktyką kliniczną, którą może zastąpić lek Taltz jest zarówno sekukinumab, jak i inhibitory TNF-alfa, co nie znalazło odzwierciedlenia w analizach wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi Agencji dot. oszacowania ceny iksekizumabu wynikającej z art. 13 ust. 3 względem sekukinumabu.
  Analitycy podtrzymują swoje stanowisko w zakresie zasadności przeprowadzenia analizy dla wszystkich leków refundowanych w ramach programu B.35, która powinna stanowić podstawę do oszacowania ceny wynikającej z art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi Agencji dot. możliwości wykonania dodatkowej analizy minimalizacji kosztów dla populacji łącznej pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów, zarówno nie leczonych wcześniej klasycznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby, leczonych wcześniej inhibitorami TNF-alfa oraz ze współistniejącą łuszczyca plackowatą.
  Agencja podtrzymuje stanowisko, iż przeprowadzenie oszacowań dla łącznej populacji pacjentów jest zasadne ze względu na brak podziału na poszczególne populacje docelowe w programie lekowym.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXX


  Dotyczy: zasadności przeprowadzonego w AWA oszacowania kosztów iksekizumabu względem innych technologii lekowych dostępnych w ramach programu B.35.
  Agencja podtrzymuje stanowisko o konieczności uwzględnienia innych leków refundowanych w ramach programu lekowego B.35, jako odpowiednich komparatorów dla wnioskowanej interwencji. Przedstawione oszacowania mają charakter informacyjny w zakresie rocznych kosztów powyższych technologii. Ze względu na brak pozycjonowania leków stosowanych ww. programie, na potrzeby przeprowadzenia uproszczonych oszacowań, zdecydowano o przyjęciu założenia o porównywalnej skuteczności analizowanych leków.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 67/2019 do zlecenia 100/2019
  (Dodano: 06.08.2019 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 64/2019 do zlecenia 100/2019
  (Dodano: 07.08.2019 r.)

  go to zlecenie