Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnej rytuksymabu w zakresie wskazania: B.91 "Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję (ICD-10 L10)"

Wskazanie:

Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję (ICD-10 L10)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.550.2019.KZ; 16.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.7.2019
(Dodano: 06.06.2019 r.)

go to zlecenie