Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wydanie opinii Prezesa Agencji oraz Rady Przejrzystości w sprawie zasadności dokonania zmian w opisie świadczenia ciągłego monitorowania glikemii, uwzględniającej system Eversense firmy Roche oraz racjonalności jego włączenia do finansowania w ramach świadczeń zdrowotnych

Wskazanie:

cukrzyca typu 1

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLW.463.85.2019.MWJ; 09.10.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 28/2020 do zlecenia 241/2019
(Dodano: 13.02.2020 r.)

go to zlecenie