Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lynparza, olaparibum, tabletki powlekane, 100 mg, 56, tabl., kod EAN: 05000456031325; Lynparza, olaparibum, tabletki powlekane, 150 mg, 56, tabl., kod EAN: 05000456031318 w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1380.2019.14.MO; PLR.4600.1379.2019.13.MO; 18.02.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 48/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 48/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 48/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 48/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 48/2020
pdfUzupełnienie do zlecenia 48/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 48/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 10.07.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 48/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 48, analiza OT.4331.8.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Lynparza (olaparyb) we wskazaniu: Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Krzysztof Kornas
  Dyrektor ds. Refundacji i Rozwoju Rynku
  AstraZeneca AB

  pdf 01

  Dotyczy:
  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: oszacowań Agencji w zakresie liczebności pacjentek z nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika, jajowodu i otrzewnej z mutacją BRCA1/2.

  Oszacowania Agencji w zakresie odsetka pacjentek, które mogłyby stosować olaparyb po pierwszej linii leczenia zostały oparte wyłącznie na opinii eksperckiej. Uwagi do oszacowań wnioskodawcy przedstawiono w analizie wpływu na budżet.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: komentarza Agencji w zakresie niejasności dotyczącej stopnia, w jakim poprawa w zakresie przeżycia bez progresji choroby przełoży się na poprawę przeżycia całkowitego pacjentek w badaniu SOLO1.

  Wnioskodawca przedstawił dodatkowo dowody na związek pomiędzy surogatowym punktem końcowym, jakim jest PFS z przeżyciem całkowitym pacjentek z rakiem jajnika, jajowodu i otrzewnej.
  Uwaga stanowi uzupełnienie informacji, nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: komentarza Agencji odnośnie niezamierzonego efektu cross-over w badaniach SOLO1, SOLO2, Study 19, który utrudnia wnioskowanie na temat różnic pomiędzy olaparybem a placebo.

  Wnioskodawca wskazał, iż pomimo efektu cross-over w badaniu SOLO2 pacjentki uzyskały istotne klinicznie przedłużenie mediany przeżycia całkowitego. Analitycy Agencji pragną podkreślić, iż wynik hazardu względnego dla przeżycia całkowitego przedstawiony w abstrakcie konferencyjnym Poveda 2020 znajduje się na granicy istotności statystycznej. Jednakże, jak wskazano w AWA po zastosowaniu korekty uwzględniającej efekt cross-over wynik uzyskał istotność statystyczną.
  Uwaga stanowi uzupełnienie informacji, nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: komentarza Agencji odnośnie braku wskazania danych wejściowych do oszacowań przeżycia wolnego od progresji choroby dla 4. roku obserwacji.
  Wnioskodawca wyjaśnił pochodzenie danych wykorzystanych w analizie.
  Wyjaśnienie nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: komentarza Agencji w zakresie braku przedstawienia w wyczerpujący sposób porównania jakościowego skuteczności i bezpieczeństwa olaparybu stosowanego w tabletkach vs olaparyb stosowany w kapsułkach.
  Wnioskodawca wskazał, w jakich fragmentach analizy i uzupełnień wymagań minimalnych przedstawił wyniki analizy porównawczej.
  Analitycy Agencji pozostają na stanowisku, iż analiza została wykonana w sposób szczątkowy i niedbały.
  Wyjaśnienie nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: komentarza Agencji w zakresie braku przedstawienia w analizie wnioskodawcy informacji dotyczących efektu cross-over w badaniach oraz braku przedstawienia krzywych Kaplana-Meiera dla przeżycia całkowitego w badaniu SOLO1.
  Wnioskodawca wyjaśnił przesłanki dla braku przedstawienia krzywych Kaplana-Meiera i wskazał, iż informacja o zjawisku cross-over pojawiła w dyskusji Analizy Klinicznej.
  Analitycy Agencji pozostają na stanowisku, iż powyższe postępowanie stanowi selektywne przedstawianie danych.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Dodatkowo brak szczegółowego omówienia efektu cross-over w przedłożonej analizie klinicznej wpływa na niekorzyść olaparybu w tabletkach vs placebo.
  Wyjaśnienie nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: modelowania OS w analizie ekonomicznej.
  Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie dla podejścia zastosowanego w modelowaniu danych dotyczących przeżycia całkowitego. Wskazana argumentacja dotycząca zależności między wzrostem PFS a OS jest zgodna z uzasadnieniem opisanym w ramach AE. Dodatkowo powołano się na ostatnio raportowane wyniki badania SOLO-2 oraz dojrzałe wyniki z badania Study19.
  Analitycy Agencji uznają argumentację wnioskodawcy, niemniej pozostają przy stanowisku, iż stopień w jakim przedłużenie PFS przełoży się na OS, do czasu publikacji pełnych danych klinicznych dotyczących wpływu stosowania olaparybu w leczeniu podtrzymującym u pacjentek nowo zdiagnozowanych, pozostaje niepewny. W chwili obecnej, estymowane wartości OS przyjęte w modelu wnioskodawcy nie odpowiadają faktycznym danym raportowanym w badaniu SOLO-1
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Uwaga stanowi uzupełnienie informacji, nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  Dotyczy: komentarza analityków Agencji dotyczącego długości czasu trwania terapii olaparybem przyjętego w analizie wpływu na budżet wnioskodawcy
  Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie dla przyjętego w analizie czasu trwania terapii olaparybem w raku nawrotowym. Analitycy uznają argumentację wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: komentarza analityków Agencji dotyczącego odsetka wykonywanych testów na obecność BRCA
  Przedstawiono uzasadnienie dla przyjętego w analizie wnioskodawcy wyższego odsetka wykonywania testów na obecność BRCA niż wskazują dane NFZ.
  Uwaga stanowi uzupełnienie informacji, nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: omyłki pisarskiej w komentarzu Agencji do analizy wpływu na budżet.
  Wnioskodawca słusznie zauważył błąd pisarski w podanej wartości czasu trwania leczenia podtrzymującego olaparybem w raku nawrotowym.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 41/2020 do zlecenia 48/2020
  (Dodano: 16.07.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 41/2020 do zlecenia 48/2020
  (Dodano: 18.08.2020 r.)

  go to zlecenie