Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Aimovig, erenumabum, roztwór do wstrzykiwań, 140 mg/ml, 1, wstrzykiwacz 1 ml, kod EAN: 07613421024604

Wskazanie:

w ramach programu lekowego: Leczenie migreny przewlekłej Erenumabem (ICD-10 G43)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1748.2019.19.MO; 30.03.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 70/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 70/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 70/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 70/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 70/2020
pdfUzupełnienie do zlecenia 70/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 70/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13.08.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 70/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.13.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Aimovig (erenumab) w ramach programu lekowego „Leczenie migreny przewlekłej erenumabem (ICD-10 G43)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Wojciech Machajek

  pdf 01

  Uwaga stanowi podkreślenie istotności problemu zdrowotnego, jakim jest migrena przewlekła i podkreślenie skuteczności Aimovigu w ich leczeniu. Zwrócono również uwagę na duże obciążenie finansowe pacjentów z migreną i możliwe obniżenie kosztów terapii ponoszonych przez pacjentów w przypadku pozytywnej decyzji o refundacji.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak

  pdf 01

  Uwaga stanowi podkreślenie istotności problemu zdrowotnego, jakim jest migrena przewlekła i podkreślenie skuteczności Aimovigu w jej leczeniu. Zwrócono ponadto uwagę na ograniczenia obecnie dostępnych terapii.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  3.

  dr n. med. Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska

  pdf 01

  Uwaga stanowi podkreślenie istotności problemu zdrowotnego, jakim jest migrena przewlekła i podkreślenie skuteczności Aimovigu w jej leczeniu. Zwrócono ponadto uwagę na ograniczenia obecnie dostępnych terapii.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  4.

  Piotr Łobodziński – Novartis Poland sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdz. 3.6. Tabela 11 Ocena wyboru technologii alternatywnej (oraz Rozdz. 4.1.1. Tabela 13 oraz str. 26)
  Uwaga stanowi polemikę z krytyką Analityków Agencji dotyczącą braku dokonania porównania z aktywnym komparatorem. Wnioskodawca wskazuje, że ze względu na pewne ograniczenia leków rekomendowanych w wytycznych klinicznych oraz stosowanych w Polsce (tj. niekorzystny profil bezpieczeństwa oraz interakcje lekowe) nie są one adekwatnym komparatorem i w realnej praktyce klinicznej możliwe jest zastosowanie jedynie dwóch leków. Zatem uwzględnienie BSC jest jako komparatora jest podejściem prawidłowym. Należy zaznaczyć, że brak jest adekwatnych danych pozwalających na określenie jaki udział w populacji docelowej stanowi BSC i poszczególne potencjalne aktywne komparatory, co zostało wskazane w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Tabela 36 str. 56 Warunki objęcia refundacją w innych państwach Uwaga stanowi aktualizację informacji dotyczących liczby krajów w których technologia wnioskowana jest obecnie stosowana.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 55/2020 do zlecenia 70/2020
  (Dodano: 20.08.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 55/2020 do zlecenia 70/2020
  (Dodano: 16.09.2020 r.)

  go to zlecenie