Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Beovu, brolucizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/ml, 1, amp.- strzyk. 0,165 ml, kod EAN: 07613421034993

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z Wnioskodacą programu lekowego: Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.435.2020.18.KK; 15.09.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 223/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 223/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 223/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 223/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 223/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27.11.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 223/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.37.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Beovu (brolucizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD 10: H35.3)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Novartis Poland Sp. z o.o. – Krzysztof Orłowski

  pdf 01

  Uwaga do Rozdział 3.4.1, str. 17-18; Rozdział 11, str. 87:
  Uwaga zasadna, dotyczy opublikowania dnia 26 listopada 2020 roku najnowszych wytycznych PTO, zgodnie z którymi lek Beovu (brolicizumab) jest rekomendowany do leczenia wAMD na równi z innymi zarejestrowanymi lekami anty-VEGF (ranibizumab i aflibercept).

  2.

  Novartis Poland Sp. z o.o. – Krzysztof Orłowski

  pdf 01

  Uwaga do Rozdział 5.3.1, str. 66:
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga do Rozdział 5.3.2, str. 67:
  Uwaga zasadna.
  Agencja nadal zwraca uwagę na niepewność wynikającą z założeń dotyczących częstotliwości stosowania poszczególnych leków. Brak jest wystarczających danych aby oszacować średnią liczbę podań poszczególnych leków na jednego pacjenta w rzeczywistej, polskiej praktyce klinicznej.
  Uwaga do Tabela 38, str. 86:
  Uwaga odnosi się do informacji dotyczących refundacji ocenianej technologii w innych krajach.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  3.

  Novartis Poland Sp. z o.o. – Urszula Kasprowicz

  pdf 01

  Uwaga dotyczy zakreślonej części AWA

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 86/2020 do zlecenia 223/2020
  (Dodano: 01.12.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 86/2020 do zlecenia 223/2020
  (Dodano: 09.12.2020 r.)

  go to zlecenie