Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xiaflex (Xiapex), Collagenase clostridium histolyticum, 0,9 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Wskazanie:

choroba Peyroniego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2348.2020.2.AD; 23.09.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie