Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

„Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2022”, który uwzględnia zmianę dotyczącą rozszerzenia panelu badań przesiewowych o badanie w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), w celu jego zaopiniowania przez Agencję

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 4. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPR.4010.15.2020.ESW; 28.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu polityki zdrowotnej

go to zlecenie