Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vidaza, azacytydyna, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, fiolka 100mg

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa z nadekspresją genu BAALC i trisomią 13 – stan po allotransplantacji komórek krwiotwórczych (ICD-10: C92.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.87.2021.1.AK; 10.02.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.412.10.2021
(Dodano: 09.03.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 41/2021 do zlecenia 30/2021
(Dodano: 11.03.2021 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 19/2021 do zlecenia 30/2021
(Dodano: 11.03.2021 r.)

go to zlecenie