Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Taltz, ixekizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/ml, 2, wstrzykiwacze 1 ml, kod GTIN: 05909991282950

Wskazanie:

Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M 45)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1319.2021.10.RBO; 27.07.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 112/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 112/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 112/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 112/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 112/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 112/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 112/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 08.10.2021 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 112/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 112/2021 analiza OT.4231.37.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu Taltz (ixekizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M 45)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Piotr Nowakowski
  vel Nestorowicz

  Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Dotyczy: wyboru komparatora.

  Wnioskodawca podtrzymał stanowisko w zakresie wyboru SEK jako jedynego komparatora.

  Agencja również podtrzymuje stanowisko, że iTNF stanowią dodatkowy komparator dla wnioskowanego leku. Podejście to jest spójne z zagranicznymi agencjami HTA. W HAS 2020, PBAC 2020 i CADTH 2020 również zwrócono uwagę, że zasadne jest porównanie z inhibitorami TNF-alfa finansowanymi we wnioskowanym wskazaniu.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.  Dotyczy: zastrzeżeń Agencji, że Wnioskodawca w kryteriach włączenia badań uwzględnił jedynie publikacje pełnotekstowe, co mogło przyczynić się do pominięcia dodatkowych wyników z badań opublikowanych jedynie w formie abstraktów konferencyjnych.

  Wnioskodawca podkreślił, iż do analizy włączył liczne dodatkowe źródła danych zawierające uzupełniające wyniki do włączonych badań.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.  Dotyczy: braku porównania skuteczności IKS z SEK w odniesieniu do punktu końcowego dotyczącego odsetka pacjentów z uzyskaną minimalną istotną klinicznie poprawą w skali ASDAS (zmiana ≥1,1 od wartości początkowych).

  Wnioskodawca powtórzył przedstawione w analizie uzasadnienie braku możliwości porównania skuteczności IKS vs SEK w odniesieniu do ww. punktu końcowego.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.  Dotyczy: zastrzeżeń Agencji dotyczących odejścia wnioskodawcy od przyjętych w schemacie PICO kryteriów włączenia publikacji pełnotekstowych jedynie w odniesieniu do sekukinumabu i punktu końcowego dot. częstości występowania wyniku BASDAI50.

  Wnioskodawca powtórzył przedstawione w analizie uzasadnienie o konieczności włączenia abstraktu konferencyjnego w niniejszej sytuacji.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.  Dotyczy: porównania IKS vs ADA na podstawie wyników badania COAST-V.

  Wnioskodawca wskazał, iż porównanie IKS vs ADA na podstawie wyników badania COAST-V jest nieuprawnione. Powołał się na fakt, iż badanie to nie zostało zaprojektowane w celu oceny równoważność lub niemniejszej skuteczność IKS i ADA względem siebie.

  Analitycy Agencji biorą pod uwagę ograniczenia jakimi cechuje się przeprowadzone porównanie. Jednak ze względu na brak dostarczenia przez wnioskodawcę jakichkolwiek danych dot. porównania skuteczności i bezpieczeństwa IKS vs iTNF, w tym ADA oraz fakt dostępności wyników skuteczności i bezpieczeństwa IKS i ADA dla części populacji docelowej z badania COAST-V, zdecydowano się na zaprezentowanie w AWA wyników z niniejszego badania wraz z porównaniem. Dodatkowo należy podkreślić, iż w rekomendacji PBAC 2020 również przedstawiono wyniki porównania IKS vs ADA na podstawie badania COAST-V.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.  Dotyczy: ceny leku Taltz zgodnej z art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji.

  Wnioskodawca wniósł o uznanie obliczeń związanych z art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji przeprowadzonych przez wnioskodawcę, tj. w porównaniu do sekukinumabu. Agencja podtrzymuje jednak stanowisko, że również iTNF stanowią komparator dla wnioskowanego leku. Ze względu na brak uzupełnienia w tym zakresie analiz przez wnioskodawcę wnioski na temat porównania skuteczności klinicznej IKS vs iTNF oparto na wynikach NMA Deodhar 2020 opisanych w AKL wnioskodawcy i komentarzu AWA do AKL. Wykorzystane dane kosztowe opisano w rozdziale 5.3.4 AWA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.  Dotyczy: podtrzymania stanowiska w zakresie odsetka pacjentów przyjmującego dawkę podtrzymującą SEK.

  Wnioskodawca ponownie uzasadnił założenie dotyczące odsetka chorych stosujących podtrzymującą dawkę SEK.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.  Dotyczy: przeprowadzonej przez analityków CMA.

  Wnioskodawca uznał przeprowadzoną przez analityków CMA za niezasadną ze względu na brak przeprowadzonego porównania w analizie klinicznej dla IKS vs iTNF. Ze względu na brak uzupełnienia w tym zakresie analiz przez wnioskodawcę wnioski na temat porównania skuteczności klinicznej IKS vs iTNF oparto na wynikach NMA Deodhar 2020 opisanych w AKL wnioskodawcy i komentarzu AWA do AKL.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.  Dotyczy: zastrzeżeń analityków Agencji odnośnie długości przyjętego horyzontu analizy wpływu na budżet.

  Wnioskodawca podkreślił, że pierwszy inhibitor IL-17 (sekukinumab) został objęty refundacją w listopadzie 2018 roku, zatem traktowanie roku 2020 jako trzeciego roku analizy nie jest uzasadnione, a wraz z większym doświadczeniem lekarzy w leczeniu lekami z tej grupy należy spodziewać się szybszego osiągnięcia równowagi rynkowej.

  Analitycy Agencji zwracają uwagę, że są w posiadaniu częściowych danych NFZ za rok 2021, odnośnie refundacji leków w ramach PL B.36, wg których udział sekukinumabu w leczeniu docelowej populacji analizy ciągle zwiększa się w porównaniu z rokiem 2020.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 120/2021 do zlecenia 112/2021
  (Dodano: 13.10.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 120/2021 do zlecenia 112/2021
  (Dodano: 18.10.2021 r.)

  go to zlecenie