Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sarclisa, Isatuximabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiol. 5 ml, kod GTIN: 05909991427818; Sarclisa, Isatuximabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiol. 25 ml, kod GTIN: 05909991427832

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.645.2021.12.APR; PLR.4500.646.2021.16.APR; 09.09.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 131/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 131/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 131/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 131/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 131/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 131/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 131/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 26.11.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 131/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.43.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Sarclisa (izatuksymab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0) z zastosowaniem izatuksymabu”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Ewa Kamińska Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga ogólna:

  Uwaga stanowi komentarz podkreślający skuteczność i bezpieczeństwo izatuksymabu u pacjentów z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym oraz podkreśla korzyści z związane z finansowaniem terapii przez płatnika publicznego.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.2.3 str. 38, rozdział 4.3 str. 55, rozdz. 11 str. 100

  Uwaga stanowi odpowiedź na przedstawione w AWA ograniczenie dotyczące niedojrzałych danych klinicznych, w której to zwrócono uwagę na powszechną praktykę przedstawiania danych z badań w toku i przeprowadzanie oceny interim analysis.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdział 4.1.4 str. 39, rozdział 4.3 str. 55, rozdz.11 str.100

  W komentarzu odniesiono się do ograniczenia przedstawionego w AWA dotyczącego wiarygodności wyników dla negatywizacji minimalnej choroby resztkowej (MRD-). Zwrócono uwagę, iż w raporcie dotyczącym innego wniosku refundacyjnego sposób prezentacji wyników dla tego punktu końcowego był analogiczny i mimo to, Agencja nie wskazała że dane te należy traktować z ostrożnością. Należy jednak podkreślić, że brak takiego stwierdzenia w innym raporcie Agencji nie stanowi argumentu przeciw ograniczeniu przedstawionemu w AWA Sarclisa, które to wyłącznie zwraca uwagę na sposób kalkulacji wyników dla tego punktu końcowego i podkreśla konieczność ostrożnej interpretacji, jednak nie podważa wiarygodności wyniku jako takiego oraz wnioskowania na jego podstawie.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdział 4.2.1.1, rozdział 4.3, rozdział. 11
   
  xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdział 5.4 str. 82, rozdział 12 str. 104-105 tab. 45

  Uwaga stanowi powtórzenie argumentacji wnioskodawcy przedstawionej w odpowiedzi na pismo AOTMiT o niespełnieniu przez analizy wymagań minimalnych dot. przeprowadzenia dodatkowego wariantu analizy ekonomicznej, tj. analizy minimalizacji kosztów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdział 5.3.4 str. 80-81 tab. 36, rozdział 5.4 str. 82-83

  W uwadze odniesiono się do obliczeń Agencji, w których zestawiono wyłącznie koszty porównywanych interwencji bez uwzględniania efektów zdrowotnych. Należy jednak podkreślić, że w analizie zestawienie kosztów przedstawiono wyłącznie poglądowo ze względu na brak możliwości wiarygodnego porównania skuteczności analizowanych terapii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak

  pdf 01

  Uwaga ogólna

  Uwaga stanowi skrótowe przedstawienie informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa izatuksymabu w leczeniu pacjentów z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym, a także podkreśla istotność udostępnienia leku polskim pacjentom.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  3.

  Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

  pdf 01

  Uwaga ogólna

  Uwaga stanowi komentarz podkreślający istotność problemu zdrowotnego oraz przedstawia informacje dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa izatuksymabu pochodzące z badania rejestracyjnego. Zwrócono w niej także uwagę na pozytywny wpływ izatuksymabu na sytuację pacjentów w praktyce kliniczej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 131/2021 do zlecenia 131/2021
  (Dodano: 01.12.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 131/2021 do zlecenia 131/2021
  (Dodano: 06.12.2021 r.)

  go to zlecenie