Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Emgality, galcanezumabum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 120 mg, 1, wstrzykiwacz 1 ml, kod EAN: 08594012697621

Wskazanie:

w ramach programu lekowego PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ (ICD–10: G43)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.985.2021.21.JWI; 20.10.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 159/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 159/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 159/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 159/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 159/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 159/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 159/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20.01.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 159/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.54.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Emgality (galkanezumab) w ramach programu lekowego: „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXXX: XXX)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Piotr Nowakowski
  vel Nestorowicz

  Eli Lilly Polska sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdz. 4.2.1.1.

  W uwadze podkreślono, że w populacji po ≥3 niepowodzeniach wcześniejszego leczenia w redukcji liczby dni z migreną o ≥75% uzyskano istotność statystyczną dla parametru OR. Z kolei w analizie weryfikacyjnej Agencji odniesiono się wyłącznie do populacji ogółem, w której nie odnotowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy porównywanymi grupami w ocenie wyżej wymienionego punktu końcowego.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdz. 5.3.4.

  Wnioskodawca wskazuje na brak zasadności zestawiania kosztów stosowania galkanezumabu z pozostałymi terapiami zalecanymi przez Polskie Towarzystwo Bólów Głowy (PTBG) w profilaktyce migreny przewlekłej, tj. amitryptyliną, topiramatem, kwasem walproinowym i toksyną botulinową typu A, które nie są obecnie finansowane ze środków publicznych.

  Wnioskodawca argumentuje, że klasa zaleceń A w Rekomendacjach PTBG dotyczy topiramatu oraz kwasu walproinowego, który przeciwwskazany jest u kobiet w okresie rozrodczym.

  Należy przy tym podkreślić, że projekt wnioskowanego programu lekowego xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x (jak wskazywano w piśmie AOTMiT ws. niespełnienia przez analizy wymagań minimalnych, znak: OT.4231.54.2021.AZ.16: wytyczne kliniczne nie określają sekwencji stosowania leków, zatem komparator dla ocenianej interwencji może stanowić którykolwiek spośród wyżej wymienionych leków, o ile nie był zastosowany we wcześniejszej linii leczenia), xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

  Jak wskazano w AWA, kwestionowane przez wnioskodawcę zestawienie kosztów ma charakter poglądowy i może nie odzwierciedlać rzeczywistych wydatków ponoszonych przez pacjentów w związku z rzeczywistym dawkowaniem poszczególnych substancji czynnych, a także rzeczywistymi cenami nierefundowanych produktów stosowanych w analizowanym wskazaniu (rozdz. 5.3.4. AWA).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Małgorzata Sieradzan

  Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdział 4.2.1.1.,:str. 42-43; Rozdział 4.3: str. 51; Rozdział 11 str. 76

  W AWA podano informację, że w przypadku erenumabu jedynie badanie Tepper 2017a dotyczyło pacjentów z migreną przewlekłą, natomiast w przypadku fremanezumabu były to badania Bigal 2015b, FOCUS oraz Silberstein 2017 (rozdz. 4.1.3.). Zdanie to wskazuje, że badania te odnosiły się do populacji z migreną przewlekłą, jednakże nie sugeruje, że dotyczyły wyłącznie tej populacji.

  Słusznie natomiast zwrócono uwagę, że dla punktu końcowego MHD, w których stosowano doraźne leki na ból głowy w porównaniu pośrednim wykorzystano wyniki dla fremanezumabu uzyskane w populacji z migreną przewlekłą lub epizodyczną łącznie, podczas gdy dla galkanezumabu była to wyłącznie populacja z migreną przewlekłą. Agencja zgadza się ze stwierdzeniem, że wyniki porównania pośredniego należy traktować z ostrożnością. Jednocześnie zwraca uwagę, iż wspomniany wcześniej fremanezumab stanowił komparator dodatkowy, a więc wyniki porównania pośredniego należy traktować poglądowo. Jednocześnie Agencja pragnie zauważyć, że w raporcie nie stwierdzono, iż którakolwiek z terapii wydaje się być skuteczniejsza, a jedynie przedstawiono wynik porównania.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 10/2022 do zlecenia 159/2021
  (Dodano: 24.01.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 10/2022 do zlecenia 159/2021
  (Dodano: 01.02.2022 r.)

  go to zlecenie