Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

DocOmega, zawiesina doustna

Wskazanie:

zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1112.2021.1.AB; 17.11.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie