Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 420 mg, 30, tabl., kod EAN: 05413868117035, 280 mg, 30, tabl., kod EAN: 05413868117028, 140 mg, 30, mg, kod EAN: 05413868117011, Kapsułki twarde, 140 mg, 90, kaps., kod EAN: 05909991195137

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.919.2021.17.APR, PLR.4500.918.2021.17.APR, PLR.4500.917.2021.14.APR, PLR.4500.916.2021.16.APR; 19.11.2021

Pismem PLR.4504.1399.2021.PR z dn. 29.12.2021 przekazano ostateczną wersję uzgodnionego programu lekowego, która została zaakceptowana przez Wnioskodawcę tj. w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem (ICD 10: C91.1)”

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 173/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 173/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 173/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 173/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 173/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 173/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 173/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 04.02.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 173/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 173, analiza OT.4231.59.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Imbruvica (ibrutynibu) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem (ICD 10: C91.1)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Paweł Trelski Pracownik i pełnomocnik firmy Janssen Cilag Polska Sp. Z o.o.

  pdf 01

  Uwaga 1 otyczy: wyboru terapii CHB+R jako komparatora dla IBR w analizach. Wnioskodawca wyjaśnił, że zgodnie z opiniami ekspertów CHB+R nie jest najczęściej stosowaną terapią w leczeniu PBL. W opinii wnioskodawcy w przypadku rozpowszechnienia testowania pod kątem zmian cytogenetycznych, struktura leczenia będzie się zmieniać na korzyść nowoczesnych terapii dedykowanych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 2 dotyczy: przedstawionych w AWA wyników porównania pośredniego IBR vs CHB+R. Uwaga częściowo zasadna. Analitycy przyjęli błędne wyniki OS i PFS dla porównania IBR vs CHB w okresie obserwacji 55 mies. Jednocześnie dane te były wykorzystywane do porównania pośredniego IBR vs CHB+R i nie wpływają na zmianę wyników porównania pośredniego IBR vs CHB+OBI przedstawionych w AWA (które, biorąc pod uwagę zaokrąglenia, są zbieżne z wynikami przedstawionymi w AKL wnioskodawcy w tab. 46 i 47 na str. 104) Dane dla OS i PFS uwzględniające uwagę wnioskodawcy przedstawiono w poniższych tabelach. Dla porównania pośredniego IBR vs CHB+R w zakresie OS uwzględniono dane dla IBR z badania RESONATE-2 z okresu obserwacji o medianie 66 miesięcy. Dla porównania w zakresie PFS uwzględniono skorygowane dane z publikacji Burger 2018a przedstawiające wyniki dla okresu obserwacji o medianie 55 miesięcy. Przedstawione oszacowania zmieniają wnioskowanie jedynie w zakresie PFS dla porównania IBR vs. CHB+R, wskazując na istotną statystycznie przewagę IBR dla tego punktu końcowego.

  TABELA 16

  TABELA 18

  Zgodnie z uwagą wnioskodawcy wyniki dla PFS są zgodne z wnioskami z badania klinicznego CLL11, w którym schemat CHB+R wykazywał mniejszą skuteczność niż schemat CHB+OBI.

  Uwaga 3 dotyczy: przedstawionego w ramach AKL porównania IBR vs AKA. Wnioskodawca podkreślił, że nie jest możliwe przeprowadzenie wiarygodnego porównania ibrutynibu z akalabrutynibem ze względu na brak opublikowanych badań bezpośrednio porównujących analizowane terapie. Wnioskodawca zwrócił również uwagę, że w zależności od punktu końcowego lepsze numerycznie wyniki uzyskano dla jednej lub drugiej terapii. Na korzyść ibrutynibu przemawia dodatkowo dłuższy okres obserwacji w badaniach klinicznych oraz wieloletnie obserwacje leku w praktyce klinicznej. Wytyczne praktyki klinicznej (ESMO 2020, NCCN 2021, NICE 2021) nie wskazują, która z terapii jest preferowana. Analitycy nie zgłaszają uwag do komentarza wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 4 dotyczy: komentarza Agencji odnośnie przyjętej struktury leczenia pacjentów w ramach II linii w ramionach komparatorów. Wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko co do zasadności przyjętej struktury leczenia w II linii, podkreślił również, iż uwzględnienie alternatywnych wartości w niewielkim stopniu wpływa na wynik analizy. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 5 dotyczy: opinii ankietowanego eksperta klinicznego prof. Wołowca oraz uwagi Agencji dotyczącej przyjętego przez wnioskodawcę odsetka pacjentów, u których wykonywana będzie ocena genetyczna w kierunku del17p/mutTP53 i IgHV. Wnioskodawca powielił informacje przedstawione w dostarczonych analizach oraz zaznaczył, iż oszacowana przez niego liczebność pacjentów, u których technologia wnioskowana byłaby stosowana, po objęciu jej refundacją jest zgodna z opinią eksperta klinicznego. Analitycy Agencji podkreślają, iż biorąc pod uwagę opinię eksperta klinicznego populacja docelowa wynosi ok. 500 pacjentów rocznie. Ponadto uwzględniając założony przez eksperta udział w rynku technologii wnioskowanej (ok. 55%) liczebność populacji, która stosowałaby IBR po objęciu go refundacją, różni się od tej oszacowanej przez wnioskodawcę w wariancie podstawowym.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Prof. Iwona Hus

  pdf 01

  Uwaga 1 dotyczy: podkreślenia, że objęcie refundacją leku Imbruvica w I linii leczenia PBL jest bardzo oczekiwane przez środowisko hematologów, ponieważ stworzy możliwość zastosowania skutecznego leczenia zależnego od czynników ryzyka. Prof. Hus podkreśliła, że stosowanie inhibitorów BTK w I linii leczenia we wnioskowanej populacji jest zalecane zarówno przez polskie jak i przez europejskie wytyczne i powinno być terapią z wyboru w miejsce dotychczas stosowanej immunochemioterapii. Dotyczy: wyboru CHB+R jako komparatora. W opinii prof. Hus schemat CHB+R jest stosowany we wnioskowanej populacji rzadziej niż uwzględnione w analizie komparatory i refundowany od 1.11.2021 schemat WEN+OBI.
  Uwaga jest zbieżna z wnioskami z AWA.

  Uwaga 2 dotyczy: wątpliwości dotyczących wyników porównania pośredniego IBR vs CHB+R w kontekście wyników badania CLL-11, które wykazało, że schemat CHB+R jest mniej skuteczny niż CHB+OBI. Skorygowane powyżej wyniki dla PFS są zgodne z wnioskami z badania klinicznego CLL11.

  Uwaga 3 dotyczy: przedstawionego w ramach AKL porównania IBR vs AKA. W opinii prof. Hus przedstawione w AWA zestawienie wyników wskazuje, że zarówno IBR jak i AKA są skuteczne i bezpieczne w leczeniu I linii chorych z PBL. Również obie terapie są rekomendowane i określane jako porównywalne pod względem skuteczności w wytycznych klinicznych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3.

  Anna Kupiecka – prezes Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej

  pdf 01

  Uwaga dotyczy: obecnej sytuacji pacjentów z PBL oraz oczekiwań dotyczących objęcia refundacją leku Imbruvica. W szczególności uwaga dotyczy pacjentów z negatywnymi czynnikami rokowniczymi, jak m.in. występowanie delecji 17p lub niezmutowanego genu IGHV. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 12/2022 do zlecenia 173/2021
  (Dodano: 09.02.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 13/2022 do zlecenia 173/2021
  (Dodano: 21.02.2022 r.)

  go to zlecenie