Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności wprowadzenia czynnika VIII o przedłużonym działaniu w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

Wskazanie:

hemofilia i pokrewne skazy krwotoczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

OITK.405.27.2021.AS; 25.06.2021

Zlecenie dotyczy:

Wydania opinii w sprawie zasadności włączenia ww. leku do modułu 4 ww. programu polityki zdrowotnej. Wydania łącznej opinii dla wszystkich koncentratów czynników krzepnięcia VIII o przedłużonym działaniu.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 184/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 184/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 184/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 184/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 22.06.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 184/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 115/2023 do zlecenia 184/2021
  (Dodano: 28.06.2023 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRaport do zlecenia 184/2021
  (Dodano: 15.06.2023 r.)

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4220.5.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Ocena zasadności wprowadzenia czynnika VIII o przedłużonym działaniu w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

  pdf 01
  Plik PDF


  Brak uwag do raportu Agencji.

  Ekspertka wskazała, iż jednym z czynników o przedłużonym działaniu (EHL) jest efmoroctocog alfa oraz przedstawiła opinię nt. finansowania czynników VIII EHL w Polsce.

  Rozpatrzona

  Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. - Marta Daszuta

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga nr 1 do „Oceniane wskazanie rozdz. 3.1.2.1, str 19”

  Brak uwag do raportu Agencji.
  Przedstawiono komentarz do statusu rejestracyjnego cząstek pegylowanych oraz dodatkowo zapisy wytycznych WFH 2020 dot. tej kwestii.


  Uwaga nr 2 do „Analiza kliniczna rozdział 4.3, strona 57”
  W raporcie Agencji stwierdzono brak efektywności medycznej czynników VIII o przedłużonym działaniu w stosunku do aktualnie stosowanych czynników VIII w Polsce u pacjentów z hemofilią A (a nie jak wskazuje Podmiot Odpowiedzialny Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. – bezwzględny brak efektywności medycznej), w kontekście braku badań bezpośrednio porównujących czynniki o przedłużonym działaniu z czynnikami o standardowym czasie działania i brak możliwości wykonania wiarygodnego porównania pośredniego (niejednorodność badań dotyczących koncentratów rekombinowanego czynnika VIII o przedłużonym działaniu). Dodatkowo warto wskazać, że w charakterystykach produktów leczniczych ocenianych FVIII EHL także istnieją zapisy wskazujące na ograniczoną możliwość dokonania porównań między poszczególnymi czynnikami i badaniami w zakresie rocznego wskaźnika krwawień (ABR).
  Odnośnie liczby podań, w raporcie przedstawiono wyniki odnalezionych badań wtórnych, w których podjęto próby porównania pośredniego ocenianych w nich technologii, zapisy odpowiednich ChPL odnośnie dawkowania i okresów półtrwania oraz treść odnalezionych wytycznych klinicznych.

  Uwaga nr 3 do „Analiza ekonomiczna rozdział 5.1.3, str. 63”
  W ramach korespondencji z Agencją Podmiot Odpowiedzialny przedstawił sugestię „oficjalnej ceny”. Uznano, iż w obliczeniach Agencji najbardziej wartościowe będzie uwzględnienie rzeczywistych cen leków (m.in. z uwzględnieniem instrumentów dzielenia ryzyka), takiej ceny leku nie przedstawiono, stąd w obliczaniach pominięto preparat Esperoct – nieuwzględnienie tego uzasadnienia jest błędem raportu. Interpretując wyniki przedstawionej pojedynczej analizy ekonomicznej, należy mieć na uwadze wskazane w komentarzu do uwagi nr 2 ograniczenia dostępnych danych.

  Uwaga nr 4 do „Przegląd rekomendacji finansowych rozdz. 7, str 72”
  W ramach prac nad raportem przedstawiono wyniki wyszukiwania rekomendacji refundacyjnych przeprowadzonego na stronach zagranicznych agencji HTA standardowo przeszukiwanych przez AOTMiT. Wyniki przedstawionych dodatkowych rekomendacji są spójne z wnioskami raportu Agencji. Należy mieć na uwadze odmiennie warunki finansowe oraz sposoby refundacji leków w różnych krajach.

  Rozpatrzona

  Maciej Trzaska Swedish Orphan Biovitrum Sp. z o.o.

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga nr 1 do „Cały raport”
  W ramach raportu przedstawiono dane NCK, w których wskazano, iż jeden z przetargów został wygrany przez produkt leczniczy Elocta. Zgodnie z przekazanymi danymi, 7 pacjentów (stan na 02.06.2023 r.; daty odbioru leku: 27 28.04.2023 r.) przyjmuje czynnik VIII o przedłużonym działaniu.
  Zaprezentowane cele są zgodne z raportem Agencji, w ramach którego przedstawiono dowody najwyższej wiarygodności dot. omawianego problemu decyzyjnego. Wskazano także ograniczenia dostępnych danych.


  Uwaga nr 2 do „7, 11, 14 i inne dotyczące czynnika krzepnięcia Afstyla (lonoctocog alfa)”
  W ramach uwagi przedstawiono opinię dot. braku podstaw zakwalifikowania produktu leczniczego Afstyla (lonoctocog alfa) jako czynnika VIII o przedłużonym działaniu. Produkt leczniczy Afstyla został uwzględniony jako EHL zgodnie z materiałami przekazanymi wraz ze Zleceniem MZ. W ramach raportu przedstawiono definicję EHL wskazaną w pracy Mahlangu 2018, zapisy odpowiednich ChPL odnośnie dawkowania i okresów półtrwania. Okres półtrwania produktu leczniczego Afstyla jest zbliżony do pozostałych ocenianych EHL. Należy wskazać, iż nie można bezpośrednio porównywać podanych w charakterystykach wartości, gdyż zostały one uzyskane na podstawie różnych testów, różnych populacji i różnych wielkości prób. W odnalezionych wytycznych także różna jest interpretacje tego, które czynniki nalezą do grupy EHL. W najnowszych włączonych do raportu polskich wytycznych (PTOiHD 2022) uznano, ze lonoctocog alfa należy do grupy EHL.


  Uwaga nr 3 do „Strony 59-57”

  W opracowaniu uwzględniono ceny za czynniki uzyskane na podstawie danych NCK (dane do 30.04.2023 r.) oraz dane z komunikatów DGL (dane do 30.04.2023 r.) - są to najlepsze dostępne dane na dzień opublikowania raportu Agencji.


  Uwaga nr 4 do „Strona 79”
  W ramach przeprowadzonego przeglądu nie odnaleziono prac bezpośrednio porównujących (badań prospektywnych) czynniki VIII o przedłużonym działaniu z czynnikami VIII o standardowym czasie działania. Na podstawie zebranych danych można też wskazać, iż brak jest również badań bezpośrednio porównujących czynniki VIII o przedłużonym działaniu z innym czynnikami VIII o przedłużonym działaniu. Dodatkowo warto wskazać, że w charakterystykach produktów leczniczych ocenianych FVIII EHL także istnieją zapisy wskazujące na ograniczoną możliwość dokonania porównań między poszczególnymi czynnikami i badaniami w zakresie ABR.


  Uwaga nr 5 do „Strona 80”
  W raporcie wskazano jako ograniczenie analizy, iż wraz ze Zleceniem MZ nie przekazano Agencji informacji na temat charakterystyki pacjentów wskazanych przez Radę Programu. Odniesiono się do porównania czynników o przedłużonym czasie działania z czynnikami o standardowym czasie działania wskazując jako główny wniosek z przeprowadzonej analizy klinicznej, iż nie wykazano efektywności medycznej czynników VIII o przedłużonym działaniu w stosunku do aktualnie stosowanych u pacjentów z hemofilią A czynników VIII w Polsce, w kontekście braku badań bezpośrednio porównujących czynniki o przedłużonym działaniu z czynnikami o standardowym czasie działania i braku możliwości wykonania wiarygodnego porównania pośredniego.

  Rozpatrzona

  Iwona Kuter - Takeda Polska Sp. z o. o.

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga do „Rozdział 4.3, str. 58”
  W raporcie Agencji stwierdzono brak efektywności medycznej czynników VIII o przedłużonym działaniu w stosunku do aktualnie stosowanych u pacjentów z hemofilią A czynników VIII w Polsce (a nie jak wskazuje Podmiot Odpowiedzialny Takeda Polska sp. z o. o. – bezwzględny brak efektywności medycznej), w kontekście braku badań bezpośrednio porównujących czynniki o przedłużonym działaniu z czynnikami o standardowym czasie działania i braku możliwości wykonania wiarygodnego porównania pośredniego.

  Rozpatrzona

  Ewelina Matuszak Prezes Stowarzyszenia Chorych na Wrodzone Skazy Krwotoczne

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga nr 1 do stron „37-59”
  W ramach prac nad raportem wykonano przegląd systematyczny, którego celem było odnalezienie badań porównujących bezpośrednio skuteczność i bezpieczeństwo czynników o standardowym czasie działania z czynnikami o przedłużonym działaniu. Nie odnaleziono badań bezpośrednio porównujących czynniki VIII o przedłużonym działaniu z czynnikami VIII o standardowym czasie działania. Tym samym bezpośrednie porównanie ww. technologii lekowych nie jest możliwe.
  W raporcie przedstawiono wyniki odnalezionych badań wtórnych, w których podjęto próby porównania pośredniego ocenianych w nich technologii, zapisy odpowiednich ChPL odnośnie dawkowania i okresów półtrwania oraz treść odnalezionych wytycznych klinicznych.

  Uwaga nr 2 do stron „59-72”
  W opracowaniu uwzględniono ceny za czynniki uzyskane na podstawie danych NCK (dane do 30.04.2023 r.) oraz dane z komunikatów DGL (dane do 30.04.2023 r.), w tym uwzględniono ostatnie ceny uzyskane za czynnik długodziałający - są to najlepsze dostępne dane na dzień opublikowania raportu Agencji.


  Uwaga nr 3 do strony „80”
  W raporcie wskazano jako ograniczenie analizy, iż wraz ze Zleceniem MZ nie przekazano Agencji informacji na temat charakterystyki pacjentów wskazanych przez Radę Programu.

   

  Rozpatrzona

   

  go to zlecenie