Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jardiance, empagliflozinum, Tabletki powlekane, 10 mg, 28, tabl., kod GTIN: 05909991138509

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1423.2022.2.JDZ; 24.06.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 56/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 56/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 56/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 56/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 56/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 56/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 56/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 19.08.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 56/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  WS.4230.2.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Jardiance (empagliflozyna) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Sebastian Schubert

  Prokurent
  Boehringer Ingelheim
  Sp. z o. o.

  pdf 01

  Uwaga nr 1:

  Uwaga stanowi komentarz do ograniczenia analiz Wnioskodawcy wskazanego przez Agencję dot. braku zgodności kryteriów włączenia do badania EMPA-REG OUTCOME z kryteriami wnioskowanego wskazania refundacyjnego.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko wskazane w AWA.


  Uwaga nr 2:

  Uwaga stanowi komentarz do ograniczenia analiz Wnioskodawcy wskazanego przez Agencję dot. nieodpowiedniego doboru komparatora.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko wskazane w AWA.


  Uwaga nr 3:

  Uwaga stanowi komentarz do ustosunkowania się analityków Agencji do odpowiedzi na pismo Wnioskodawcy w sprawie niespełnienia wymagań minimalnych dot. wskazania dla leku Jardiance.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko wskazane w AWA.


  Uwaga nr 4:

  Uwaga odnosi się do ustosunkowania się analityków Agencji do odpowiedzi na pismo Wnioskodawcy w sprawie niespełnienia wymagań minimalnych oraz komentarza analityków dotyczących przedstawienia wybiórczych wyników w AKL dla dawki empagliflozyny 10 mg oraz występowania różnic w skuteczności pomiędzy analizowanymi dawkami 25 mg i 10 mg.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko wskazane w AWA.


  Uwaga nr 5:

  Uwaga stanowi komentarz do ograniczenia analiz Wnioskodawcy wskazanego przez Agencję dot. braku zgodności populacji z badania EMPA-REG OUTCOME z kryteriami wnioskowanego wskazania refundacyjnego.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko wskazane w AWA.


  Uwaga nr 6:

  Uwaga odnosi się do komentarza analityków dotyczącego wyników dla kontroli glikemii w grupie komparatora, które mogą wskazywać na nieprawidłową kontrolę cukrzycy.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko wskazane w AWA.


  Uwaga nr 7:

  Uwaga odnosi się do komentarza Agencji, dotyczącego niepewności wyników analizy ekonomicznej, związanych z przyjęciem wyników skuteczności dla całej populacji z badania, w której pacjenci przyjmowali 10 mg lub 25 mg empagliflozyny, podczas gdy wniosek dotyczy jedynie dawki 10 mg.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko wskazane w AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 80/2022 do zlecenia 56/2022
  (Dodano: 23.08.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 83/2022 do zlecenia 56/2022
  (Dodano: 13.10.2022 r.)

  go to zlecenie