Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cosentyx, Secukinumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg/ml, 2, amp.-strzyk. 1 ml, kod EAN: 05909991203832

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1698.2022.16.RBO; 11.11.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 122/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 122/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 122/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 122/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 122/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 122/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 122/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17.03.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 122/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.63.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Cosentyx (sekukinumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatologicznego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT

  1

  Novartis Poland Sp. z o.o. –Małgorzta Szafaryn

  pdf 01

  Uwaga nr 1 do „Rozdział 3.6. str. 28; Rozdział 5.3. Tabela 39, str. 63; Rozdział 5.3.1. str. 64; Rozdział 5.4. str. 66; Rozdział 11 str. 85”

  Uwaga niezasadna. Agencja nie podważa uwzględnienia jako komparatora konwencjonalnych leków modyfikujących przebieg choroby (cDMARDs).

  W AWA, powołując się na wytyczne HTA AOTMiT z 2016 r., wskazano, że w ramach analiz Wnioskodawcy sekukinumab należałoby dodatkowo porównać z inhibitorami TNF-alfa.

  Uwaga nr 2 do „Rozdział 4.1.3.2. str. 34” Uwaga stanowi komentarz do projektu badania JUNIPERA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA.

  Uwaga nr 3 do „Rozdział 4.1.3.2. str. 34”

  Przytoczona uwaga Agencji stanowi powtórzenie ograniczenia badania JUNPIERA wskazanego przez autorów pełnotekstowej publikacji Brunner 2023: „Another limitation of this study is the lack of data on skin manifestations, especially in JPsA patients (…)”.

  Wnioskodawca wskazuje, że w materiałach udostępnionych od Zleceniodawcy, odsetki pacjentów bez znamion choroby oraz pacjentów z obecnością znamion choroby w niewielkim stopniu były wyższe w grupie pacjentów kontynuujących stosowanie SEK względem grupy otrzymującej PLC (tym samym w badaniu oceniano wpływ SEK na objawy skórne).

  Powyższa niespójność stanowi ograniczenie badania JUNIPERA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga nr 4 do „Rozdział 5.3.2 str. 65; Rozdział 6.3.1. str. 74; Rozdział 6.4. str. 78; Rozdział 11 str. 87”

  Uwaga zasadna. Analitykom Agencji również nie udało się zidentyfikować danych pozwalających na określenie rzeczywistego dawkowania analizowanych interwencji.

  Należy jednak mieć na uwadze, że obserwowane w rzeczywistej praktyce dawkowanie leków będzie różniło się od nominalnych dawek leków zalecanych w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 28/2023 do zlecenia 122/2022
  (Dodano: 20.03.2023 r.)

   

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 28/2023 do zlecenia 122/2022
  (Dodano: 22.03.2023 r.)

  go to zlecenie