Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

TUKYSA, tucatinibum, tabletki powlekane, 150 mg, 84 tabl., GTIN: 08720295000180;TUKYSA, tucatinibum, tabletki powlekane, 50 mg, 88 tabl., GTIN: 08720295000173

Wskazanie:

w ramach programu lekowego B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1706.2022.AJA; PLR.4500.1705.2022.AJA; 06.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 135/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 135/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 135/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 135/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 135/2022
pdfAneks do zlecenia 135/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 135/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 135/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.03.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 135/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.70.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Tukysa (tukatynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Michał Opuchlik

  Przedstawiciel firmy Seagen B.V.

  pdf 01

  Rozdz. 4.3, str. 49; Rozdz. 5.3.4, str. 66. Rodz. 5.3. 64; Rozdz. 5.4. str. 68

  Uwaga ogólna odnosząca do komentarzy analityków Agencji dotyczących niepewności wyników analizy sieciowej przedstawionej w analizie klinicznej wnioskodawcy.
  W uwadze podkreślono m.in. konserwatywny charakter założeń przyjętych w NMA wnioskodawcy. Podkreślono też ugruntowaną pozycję terapeutyczną schematu TUK+TRA+KAP powołując się na wytyczne ESMO 2021 i NCCN 2023.
  Analitycy Agencji uznają przedstawione argumenty za zasadne, przy czym nie zmieniają opinii w odniesieniu do istniejących niepewności związanych z metodyką porównania NMA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdział 4.3, str. 49

  Uwaga odnosi do komentarza analityków Agencji dotyczącego wyników przeglądu systematycznego Zhang 2021. Wnioskodawca w oparciu o zidentyfikowane uchybienia metodologiczne, wskazał na ograniczoną wiarygodność metaanalizy sieciowej przedstawionej w powyższym przeglądzie.
  Analitycy Agencji pozostają, przy stanowisku, iż rozbieżne wyniki raportowane w zidentyfikowanych przeglądach systematycznych wskazują na niepewność danych raportowanych w NMA wnioskodawcy.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdział 4.3, str. 49

  Uwaga dotycząca komentarza analityków Agencji, w którym wskazano, iż populacja uwzględniona w NMA obejmowała pacjentów o różnym statusie genu HER2.
  Uwaga zasadna, przy czym ze względu na heterogeniczność badań m.in. w zakresie kwalifikacji chorych z przerzutami do mózg, stanu pacjenta w skali ECOG, a także liczby wcześniejszych linii leczenia, analitycy Agencji podtrzymują stanowisko w zakresie niepewności wyników przedstawionej NMA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdział 5.3.4 s. 66

  Uwaga odnosi bezpośrednio do komentarza przekazanego w opinii eksperckiej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdz. 12; str. 88

  W uwadze podtrzymano stanowisko wyrażone w piśmie z odpowiedzią na minimalne wymagania, że szacowanie istotności statystycznej różnic pomiędzy grupami przy tak dużych różnicach w czasie trwania leczenia nie jest odpowiednie.
  Analitycy Agencji pozostają na stanowisku, iż zasadne jest omówienie wykazanych różnic między analizowanymi grupami.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdz. 12; str. 88

  W uwadze wskazano, iż nazwiska ekspertów zostały przekazane w formie odrębnej listy.
  Uwaga zasadna.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdz. 5.1.2; str. 57

  W uwadze wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie dotyczące przyjęcia dekrementów użyteczności na podstawie badania HER2CLIMB w przypadku progresji choroby w ramieniu komparatora.
  Analitycy podtrzymują opinię o nieuzasadnionym wyborze takich samych wartości użyteczności dla wszystkich komparatorów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 37/2023 do zlecenia 135/2022
  (Dodano: 28.03.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 38/2023 do zlecenia 135/2022
  (Dodano: 11.04.2023 r.)

  go to zlecenie