Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Paxlovid, Nirmatrelvirum Ritonavirum, Tabletki powlekane, 150 mg 100 mg, 30, tabl. (20 tabl z nirmatrelwirem 10 tabl. z rytonawirem), GTIN: 05415062386538

Wskazanie:

w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.248.2023.3.WMO; 14.04.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 33/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 33/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 33/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 33/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 33/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 33/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 33/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 07.07.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 33/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.0.9.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Paxlovid (nirmatrelwir+rytonawir) w ramach refundacji aptecznej, we wskazaniu: COVID-19 u pacjentów dorosłych, którzy nie wymagają tlenoterapii, i u których występuje zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej postaci COVID-19

  LP
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  1

  Anna Pieczonka

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1

  Przedstawiono uwagę dotyczącą utrzymania się efektu terapeutycznego wnioskowanej technologii medycznej, niezależnie od zmieniających się wariantów koronawirusa SARS-CoV-2 oraz statusu wyszczepienia populacji. Przedstawiono wyniki najnowszych badań, w których wykazano IS różnice w skuteczności na korzyść Paxlovid w okresie dominacji wariantu Omicron XBB (pre-print Wee 2023, populacja z Singapuru, 94% pacjentów z łagodnymi lub brakiem chorób współistniejących). Dostępne badania wskazują na ciągłe występowanie IS korzyści klinicznych ze stosowania Paxlovid. Jednocześnie widoczny jest trend spadku skali efektu terapeutycznego, względem wartości wykazanych dla wariantu Delta w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  Uwaga 2
  W odpowiedzi na uwagę dotyczącą braku informacji o dokładnych proporcjach leków stosowanych w leczeniu standardowym w badaniu EPIC-HR, wskazano miejsce opisania w analizach wnioskodawcy danych dotyczących terapii stosowanych w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 3
  W odpowiedzi na uwagę dotyczącą braku informacji na temat chorób współistniejących pacjentów włączonych do badania EPIC-HR, wskazano miejsce opisania w analizach wnioskodawcy danych dotyczących chorób współistniejących w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 4 
  Przedstawiono komentarz dotyczący utrzymania się efektu terapeutycznego wnioskowanej technologii medycznej, niezależnie od zmieniających się wariantów koronawirusa SARS-CoV-2, oraz adekwatności założeń przyjętych w AE i BIA wnioskodawcy. Dostępne badania wskazują na ciągłe występowanie IS korzyści klinicznych ze stosowania Paxlovid. Jednocześnie widoczny jest trend spadku skali efektu terapeutycznego, względem wartości wykazanych dla wariantu Delta w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 5
  Wnioskodawca wskazał, iż w ramach analizy wrażliwości AE przedstawiono wyniki dla wariantów uwzględniających parametry skuteczności klinicznej pochodzące z badań dla szczepu Omicron.
  Powyższe zostały przedstawione w AWA.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 6
  Wnioskodawca wskazał, iż w ramach analizy wrażliwości AE przedstawiono wyniki dla wariantów uwzględniających wpływ zmienności danych dla bazowego prawdopodobieństwa hospitalizacji/zgonu pacjentów.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 7
  Wnioskodawca wskazał, iż w ramach analizy wrażliwości AE przedstawiono wyniki dla wariantów uwzględniających alternatywne zużycia zasobów związanych z hospitalizacją na OIT.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 8
  Wnioskodawca wskazał, iż przywołane w AWA badanie Aggarwal 2023 dotyczy populacji szerszej niż wnioskowana i z tego powodu, badanie to nie spełnia kryterium alternatywnego źródła w modelu ekonomicznym dla leku Paxlovid. Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 9
  Wnioskodawca przedstawił komentarz dotyczący zmiennej sytuacji epidemiologicznej związanej COVID-19 i przeprowadzonych w związku z tym analizach wrażliwości. Zwrócono uwagę, iż w każdym z testowanych scenariuszy wnioskowana interwencja                                                                                                                                                                                                                                                              .
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 10
  Przedstawiono prośbę, o korektę omyłek pisarskich w AWA.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2

  Adam Antczak

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1
  W uwadze wskazano, iż mechanizm działania leku jest skuteczny niezależnie od wariantu szczepu wirusa. Dostępne badania wskazują na ciągłe występowanie IS korzyści klinicznych ze stosowania Paxlovid. Jednocześnie widoczny jest trend spadku skali efektu terapeutycznego, względem wartości wykazanych dla wariantu Delta w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 2
  W uwadze wskazano, iż wnioskowany produkt leczniczy jest wskazywany jako opcja pierwszego wyboru przez różne wytyczne ( WHO 2023, PTELChZ 2022), co ma wskazywać na jego wysoką wartość kliniczną. Dodatkowo wskazano, iż Covid-19 jest stanowi istotne obciążenie dla pacjentów pulmonologicznych. Wskazano również na niski poziom wyszczepienia polskiej populacji dawkami przypominającymi.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3

  Mateusz Babicki

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono informacje na temat long COVID/post COVID syndrome. Zwrócono również uwagę, iż zaczynają pojawiać się doniesienia wskazujące, iż zastosowanie Paxlovidu może zmniejszyć ryzyko rozwoju powikłań po COVID-19. Jednakże jest to obszar wciąż wymagający dokładnego zbadania i przeprowadzenia dokładniejszych badań.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 2
  W uwadze wskazano, iż w ocenie ryzyka hospitalizacji oraz liczby hospitalizacji w okresie dominacji wariantu Delta oraz Omicron autorzy nie przedstawiają danych z polskiego rejestru SARSTer. Potwierdzają one, że infekcje wariantem Omicron populacyjnie są znacznie łagodniejsze niż infekcje wariantem Delta jednak pacjenci z poszczególnymi obciążeniami wciąż pozostają w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby.
  Dostępne badania wskazują na ciągłe występowanie IS korzyści klinicznych ze stosowania Paxlovid. Jednocześnie widoczny jest trend spadku skali efektu terapeutycznego, względem wartości wykazanych dla wariantu Delta w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 3
  W uwadze wskazano, iż w związku z niskim poziomem wysczepienia polskiej populacji dawkami przypominającymi szczepionek, znaczną część Polaków należy traktować jako osoby wymagające przyjęcia dawki boosterowej, a tym samym jako grupę zagrożoną ciężkim przebiegiem COVID-19.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 4
  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące iż molnupiravir oraz remdesiwir nie powinny być aktualnie rozważane jako leczenie COVID-19 w początkowym stadium. Remdesiwir od marca 2023 roku, zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia w oparciu o rekomendację AOTMiT, nie jest finansowany ze środków publicznych z uwagi na jego niską skuteczność leczenia COVID-19. Firma Merck Sharp & Dohme BV wycofała wniosek o dopuszczenie do obrotu preparatu Lagevrio (molnupiravir) w leczeniu COVID-19 u osób dorosłych.
  Wskazano, iż połączenie nirmatrelviru + ritonaviru wydaje się być jedną dostępną opcją terapeutyczną przeznaczoną do leczenia przyczynowego COVID-19, który dla pacjentów z grupy ryzyka.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 5
  W uwadze przedstawiono komentarz na temat dostępu do leku „Lagevrio” (molnupiravir) dla POZ oraz podmiotów leczniczych. Wskazano, iż obecnie lek ten jest niedostępny w RARS i nie ma możliwości złożenia zamówienia na jego dostawę.
  Powyższe zostały przedstawione w AWA.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 6
  W uwadze wskazano, iż mechanizm działania leku jest skuteczny niezależnie od wariantu szczepu wirusa. Dostępne badania wskazują na ciągłe występowanie IS korzyści klinicznych ze stosowania Paxlovid. Jednocześnie widoczny jest trend spadku skali efektu terapeutycznego, względem wartości wykazanych dla wariantu Delta w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  4

  dr n med. Grażyna Cholewińska

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1

  W uwadze przedstawiono komentarz na temat zmiany sytuacji epidemiologicznej COVID-19, związanej z wprowadzeniem szczepień i ich wpływu na przebieg choroby. Wskazano również, iż mechanizm działania leku jest skuteczny niezależnie od wariantu szczepu wirusa. Dostępne badania wskazują na ciągłe występowanie IS korzyści klinicznych ze stosowania Paxlovid. Jednocześnie widoczny jest trend spadku skali efektu terapeutycznego, względem wartości wykazanych dla wariantu Delta w badaniu EPIC-HR. Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 2
  W uwadze przedstawiono opinię eksperta, na temat potrzeby uznania produktu Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) za lek niezbędny w leczeniu chorych na COVID-19. Jako uzasadnienie wskazano brak innych dostępnych terapii. Zwrócono również uwagę na trudności w ocenie skuteczności terapii Paxlovid względem SoC w realiach praktyki klinicznej.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  5

  Andrzej Fal

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1

  W uwadze wskazano, iż mechanizm działania leku jest skuteczny niezależnie od wariantu szczepu wirusa. Dostępne badania wskazują na ciągłe występowanie IS korzyści klinicznych ze stosowania Paxlovid.
  Jednocześnie widoczny jest trend spadku skali efektu terapeutycznego, względem wartości wykazanych dla wariantu Delta w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  6

  Robert Flisiak

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono informacje, że na podstawiedanych z badania SARSTer, zakażenia wariantem Omikron wiążą się z łagodniejszym w porównaniu z wariantem Delta przebiegiem choroby, ale wśród chorych wymagających hospitalizacji ta różnica już nie jest znacząca (13,0% vs 14,9%) i choroba nadal stanowi poważne zagrożenie życia dla osób starszych; w grupie osób 60-80 wynosi około 12%, a powyżej 80 lat przekracza 20%. Dodatkowo zwrócono uwagę, że ryzyko hospitalizacji i śmierci związanej z COVID-19 pozostaje znacząco wyższe niż w zakażeniach wirusem grypy. Przedstawiono również komentarz, na temat wciąż występującego w populacjach zwiększonego ryzyka, dużego zagrożenie dla zdrowia i życia powodowanego przez zakażenie SARS-CoV-2.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 2
  W uwadze przedstawiono komentarz na temat wpływu małego poziomu wyszczepienia dawkami przypominającymi populacji polskiej, na chorobowość i ciężki przebieg COVID-19. Wskazano, iż ze względu na zmniejszające się znaczenie zarówno odporności naturalnej jak i poszczepiennej w ochronie przed zakażeniami SARS-CoV-2, które stopniowo maleje wraz z upływem czasu, konieczne jest stworzenie dodatkowego zabezpieczenia skutecznymi lekami przeciwiwrusowymi populacji szczególnie zagrożonych. Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 3
  W uwadze przedstawiono komentarz, na temat wykonanego w AWA przeglądu rekomendacji klinicznych, w których wskazano terapię złożoną nirmatrelwir + rytonawir jako opcja pierwszego wyboru. W dalszej kolejności zaleca się stosowanie remdesiwiru lub molnupirawiru. W związku brakiem rejestracji EMA dla molnupirawiru (wycofanie wniosku przez wnioskodawcę) oraz trudną do zastosowania w lecznictwie otwartym drogą podania remdesiwiru, Nirmatrelwir + rytonawir jest jedynym zarejestrowanym w Unii Europejskiej lekiem doustnym, aktywnym wobec SARS-CoV-2, który powinien być dostępny i refundowany pacjentom z grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie Uwaga 4 W uwadze wskazano, iż mechanizm działania leku jest skuteczny niezależnie od wariantu szczepu wirusa.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  7

  Sylwia Kołtan

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze ekspert przedstawił własne zdanie na temat zasadności refundacji wnioskowanej technologii medycznej. W swojej opinii ekspert zwraca uwagę na istotność szczepień w zapobieganiu COVID-19 oraz wskazuje na grupy szczególnie zagrożone chorobą. Dodatkowo zwraca uwagę na trudną sytuacje osób nieimmunokompetentnych, które odpowiadają na szczepienie nieoptymalnie. Zdaniem eksperta lek Paxlovid jest jednym z nielicznych preparatów wykazujących skuteczność na wczesnym etapie choroby wywołanej przez wirusa SARS CoV2 i jego zastosowanie w grupach podwyższonego ryzyka jest zasadne.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  8

  Katarzyna Lisowska

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze ekspert wskazał. iż dla pacjentów z obniżoną odpornością (chorzy hemato i hematoonkologiczni), COVID-19 wciąż stanowi wysokie ryzyko dla zdrowia. Wskazano, że jego refundacja jest bardzo potrzebna dla tej grupy chorych.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  9

  Piotr Rutkowski

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono informacje, iż wariant Omikron pozostaje groźny dla pacjentów z grup ryzyka, w tym pacjentów onkologicznych, szczególnie w trakcie aktywnego leczenia onkologicznego cytostatykami. Dostępne badania wskazują na ciągłe występowanie IS korzyści klinicznych ze stosowania Paxlovid. Jednocześnie widoczny jest trend spadku skali efektu terapeutycznego, względem wartości wykazanych dla wariantu Delta w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 2
  W uwadze przedstawiono komentarz, na temat wykonanego w AWA przeglądu rekomendacji klinicznych, w których wskazano terapię złożoną nirmatrelwir + rytonawir jako opcja pierwszego wyboru. W dalszej kolejności zaleca się stosowanie remdesiwiru lub molnupirawiru. W związku brakiem rejestracji EMA dla molnupirawiru (wycofanie wniosku przez wnioskodawcę) oraz trudną do zastosowania w lecznictwie otwartym drogą podania remdesiwiru, Nirmatrelwir + rytonawir jest jedynym zarejestrowanym w Unii Europejskiej lekiem doustnym, aktywnym wobec SARS-CoV-2, który powinien być dostępny i refundowany pacjentom z grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 3
  W uwadze przedstawiono komentarz na temat zachowania skuteczności terapii Paxlovid w aktualnie dominujących szczepach wirusa SARS-CoV-2 oraz niskiego stopnia wyszczepienia polskiej populacji dawkami przypominającymi. Wskazano również, iż dane z badań obserwacyjnych wskazują, że ciężkie skutki zachorowania na COVID-19 mogą wystąpić pomimo szczepienia podstawowego i dawki przypominającej, szczególnie w niektórych grupach pacjentów.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 4
  W uwadze przedstawiono komentarz dotyczący zakresu populacji onkologicznej, która powinna być objęta w ramach populacji docelowej dla Paxlovid: „(…) zagrożeni ryzykiem ciężkiego przebiegu infekcją COVID-19 są chorzy na nowotwór w trakcie aktywnego leczenia chemioterapią cytotoksyczną (do miesiąca po zakończeniu terapii) lub chorzy hematoonkologiczni, co istotnie zmniejsza populację chorych wymagających leczenia”
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  10

  Anna Śliwińska

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono komentarz na temat istotności dostępu do wnioskowanej technologii medycznej dla pacjentów z grup podwyższonego ryzyka rozwoju ciężkiego COVID-19, zwłaszcza pacjentów z cukrzycą.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  11

  Przemysław Mitkowski

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono komentarz na temat utrzymującego się wysokiego ryzyka hospitalizacji, wśród pacjentów z grup wysokiego ryzyka. Przedstawiono również informacje na temat znaczenia przyjmowania dawek przypominających szczepionki oraz niskiego wyszczepienia nimi polskiej populacji.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie Uwaga 2 W uwadze wskazano, iż mechanizm działania leku jest skuteczny niezależnie od wariantu szczepu wirusa. Dostępne badania wskazują na ciągłe występowanie IS korzyści klinicznych ze stosowania Paxlovid. Jednocześnie widoczny jest trend spadku skali efektu terapeutycznego, względem wartości wykazanych dla wariantu Delta w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  12

  dr n. md. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze wskazano, iż zgodnie z danymi z bazy SARSTer, przebieg choroby COVID-19, porównując warianty omikron vs delta wiąże się z łagodniejszym przebiegiem choroby w ogólnej populacji, ale nadal stanowi poważne zagrożenie dla osób starszych, z chorobami przewlekłymi oraz dla pacjentów z zaburzeniami odporności.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 2
  W uwadze przedstawiono komentarz na temat istotności przyjmowania dawek przypominających szczepionki dla zachowania efektu ochronnego. Zwrócono również uwagę na niski stopień wyszczepienia polskiej populacji dawkami przypominającymi.
  „Choć szczepienie przypominające jest kluczowe dla utrzymania odporności, to szczególnie u pacjentów starszych, z niektórymi chorobami przewlekłymi, niedoborami odporności może dojść do ciężkiego przebiegu COVID-19 pomimo otrzymania dawek przypominających”.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 3 i 4
  W uwadze wskazano, iż zgodnie z informacjami zawartymi w większości dostępnych wytycznych praktyki klinicznej analizowanych przez Agencję, terapia złożona nirmatrelwir + rytonawir w leczeniu pacjentów z populacji docelowej przedmiotowego wniosku refundacyjnego jest wskazywana jako opcja pierwszego wyboru. W dalszej kolejności zaleca się stosowanie remdesiwiru lub molnupirawiru. W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące iż molnupiravir oraz remdesiwir nie powinny być aktualnie rozważane jako leczenie COVID-19 w początkowym stadium. Remdesiwir od marca 2023 roku, zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia w oparciu o rekomendację AOTMiT, nie jest finansowany ze środków publicznych z uwagi na jego niską skuteczność leczenia COVID-19. Firma Merck Sharp & Dohme BV wycofała wniosek o dopuszczenie do obrotu preparatu Lagevrio (molnupiravir) w leczeniu COVID-19 u osób dorosłych.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 5
  W uwadze przedstawiono komentarz, iż Paxlovid jest skuteczny w aktualnie dominujących wariantach szczepu SARS-CoV-2. Dostępne badania wskazują na ciągłe występowanie IS korzyści klinicznych ze stosowania Paxlovid. Jednocześnie widoczny jest trend spadku skali efektu terapeutycznego, względem wartości wykazanych dla wariantu Delta w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  13

  Brygida Kwiatkowska

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono komentarz na temat wciąż utrzymującego się ryzyka rozwoju ciężkiej postaci COVID-19 w wybranych grupach pacjentów, niezależnie od zmieniających się dominujących szczepów wirusa – w szczególności u pacjentów autoimmunizacyjnymi zapalnymi chorobami reumatycznymi.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 2
  W uwadze przedstawiono komentarz, iż Paxlovid jest skuteczny w aktualnie dominujących wariantach szczepu SARS-CoV-2. Dostępne badania wskazują na ciągłe występowanie IS korzyści klinicznych ze stosowania Paxlovid. Jednocześnie widoczny jest trend spadku skali efektu terapeutycznego, względem wartości wykazanych dla wariantu Delta w badaniu EPIC-HR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 76/2023 do zlecenia 033/2023
  (Dodano: 12.07.2023 r.)

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacji do zlecenia MZ nr 33/2023 w BIP Agencji (Paxlovid)
  (Dodano: 14.07.2023 r.)

   

  go to zlecenie