Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Venclyxto, Venetoclaxum, Tabletki powlekane, 10 mg, 14, tabl., kod GTIN: 08054083013688, Venclyxto, Venetoclaxum, Tabletki powlekane, 50 mg, 7, tabl., kod GTIN: 08054083013718, Venclyxto, Venetoclaxum, Tabletki powlekane, 100 mg, 112, tabl., kod GTIN: 08054083013916, Venclyxto, Venetoclaxum, Tabletki powlekane, 100 mg, 14, tabl., kod GTIN: 08054083013701, Venclyxto, Venetoclaxum, Tabletki powlekane, 100 mg, 7, tabl., kod GTIN: 08054083013695

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ:art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.164.2023.19.PRU, PLR.4500.165.2023.19.PRU, PLR.4500.166.2023.19.PRU, PLR.4500.167.2023.19.PRU, PLR.4500.168.2023.19.PRU

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 42/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 42/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 42/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 42/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 42/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 42/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 42/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21.07.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 42/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  423.1.16.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Venclyxto (wenetoklaks) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)”

  LP
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  1

  Roman Markowski

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1
  W uwadze wskazano, iż dane przedstawione w tabeli 4 AWA (dane NFZ), dotyczą refundacji leku obinutuzumab, który był stosowany w schemacie z chlorambucylem lub wenetoklaksem. Dane dotyczą populacji unfit.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 2
  W uwadze wskazano, iż dane przedstawione w AWA, dotyczące liczebności populacji docelowej (na podstawie opinii ekspertów), dotyczą całej populacji pacjentów (fit+unfit).
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 3
  W uwadze przedstawiono informacje z wytycznych PALG, ONKOPEDIA, BSH, FILO. Wskazano w nich, iż terapia VEN+OBI zaletę w postaci określonego czasu jej trwania, co jest możliwe dzięki negatywizacji mierzalnej choroby resztkowej/ eradykacji komórek nowotworowych i utrzymywaniu się odpowiedzi na terapię po zakończeniu ostatniego cyklu leczenia.
  Dodatkowo wskazano, iż w związku z publikacją wyników badania CLL13, zaktualizowano treść wytycznych, w których schemat VEN+OBI jest teraz rekomendowany do stosowania zarówno u pacjentów fit, jak i unfit.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie
  Uwaga 4
  W uwadze przedstawiono informacje na temat skuteczności klinicznej VEN+OBI w subpopulacji chorych z del17 i/lub mutacją TP53, którzy ze względów etycznych (brak zapewnienia optymalnej terapii tym chorym) nie brali udziału w badaniu GAIA/CLL13.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 5
  W uwadze przedstawiono opublikowane w formie pełno tekstowej w czerwcu wyniki badania GAIA/CLL13.
  Są one zgodne z wynikami przedstawionymi w AWA na podstawie wcześniejszych publikacji z powyższego badania.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 6
  W uwadze wskazano, iż w ramach AE dla porównań VEN+OBI vs AKAL oraz VEN+OBI vs IBR oszacowania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem różnorodnych technik analitycznych.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 7
  W uwadze wskazano, iż w ramach BIA wnioskodawcy przeprowadzono również alternatywne oszacowania, związane z ograniczonym w czasie stosowaniem wnioskowanej technologii medycznej. Szczegółowe wyniki przedstawiono w BIA wnioskodawcy.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 8
  W uwadze przedstawiono informacje, na temat przyczyn wydania negatywnych rekomendacji refundacyjnych przez G-BA z 2020 roku oraz HAS 2022 roku, odnośnie do finansowania VEN+OBI w populacji wnioskowanej tj. populacji „fit” bez delecji 17p/mutacji TP53. Wynikały one z braku dostępnych wtedy danych porównawczych dla VEN + OBI vs FCR.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 9
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  2

  Katarzyna Lisowska

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono pozytywne stanowisko Stowarzyszenia Hematoonkologiczni, w strawie refundacji wnioskowanej technologii medycznej.
  W uwadze zwrócono uwagę na pozytywne aspekty, wynikające z ograniczonego okresu leczenia wnioskowaną terapią.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3

  Wojciech Jurczak

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono pozytywne stanowisko eksperta klinicznego w strawie refundacji wnioskowanej technologii medycznej.
  W uwadze przedstawiono komentarz na temat znaczenia opublikowanych ostatnio wyników badania GAIA/CLL13, na podstawie których zaktualizowano wytyczne kliniczne. Schemat VEN+OBI jest teraz rekomendowany do stosowania zarówno u pacjentów fit, jak i unfit.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  4

  Bartosz Puła

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1
  W uwadze wskazano, iż przedstawione w AWA Wytyczne Polskiej Grupy Roboczej ds. Leczenia Białaczek Dorosłych powstały przed publikacją wyników badania CLL13. Jego wyniki potwierdziły skuteczność schematu VEN+OBI w populacji pacjentów z CLL zakwalifikowanych jako „fit” w porównaniu do immunochemioterapii.
  Wskazano również, iż zniesienie podziału na pacjentów „fit” i „unfit” pozwoli na stosowanie terapii VEN+OBI w grupie młodszych chorych redukując ryzyko indukcji wtórnych nowotworów po immunochemioterapii (AML, MDS).
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 2
  W uwadze przedstawiono uzasadnienie dla braku udziału pacjentów fit z del17 i/lub mutacją TP53 w badaniu GAIA/CLL13. Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  5

  Krystyna Wechmann

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono pozytywne stanowisko Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, w strawie refundacji wnioskowanej technologii medycznej.
  W uwadze zwrócono uwagę na pozytywne aspekty, wynikające z ograniczonego okresu leczenia wnioskowaną terapią.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  6

  Aleksandra Rudnicka

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1
  W uwadze przedstawiono pozytywne stanowisko organizacji SANITAS w strawie refundacji wnioskowanej technologii medycznej.
  W uwadze przedstawiono komentarz na temat znaczenia opublikowanych ostatnio wyników badania GAIA/CLL13, w których wykazano skuteczność i bezpieczeństwo wnioskowanej technologii medycznej w leczeniu pacjentów z PBL bez chorób współistniejących.
  W uwadze zwrócono uwagę na pozytywne aspekty, wynikające z ograniczonego okresu leczenia wnioskowaną terapią.
  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 80/2023 do zlecenia 42/2023
  (Dodano: 09.08.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 42/2023
  (Dodano: 14.09.2023 r.)

  hr

  go to zlecenie