Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Entresto, Sacubitrilum Valsartanum, Tabletki powlekane, 24 mg 26 mg, 28, tabl., GTIN: 05909991245443 Entresto, Sacubitrilum Valsartanum, Tabletki powlekane, 49 mg 51 mg, 56, tabl., GTIN: 05909991245467 Entresto, Sacubitrilum Valsartanum, Tabletki powlekane, 97 mg 103 mg, 56, tabl., GTIN: 05909991245498

Wskazanie:

u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.850.2023.3.DŻY PLR.4500.851.2023.3.DŻY PLR.4500.852.2023.3.DŻY; 15.06.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 62/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 62/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 62/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 62/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 62/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 62/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 62/2023pdfERRATA do raportu nr: OT.423.0.13.2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 7.09.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 62/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.0.13.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Entresto (sacubitrilum + valsartanum) we wskazaniu: u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Aleksandra Frołow

  pdf 01
  Plik PDF

  Rozdz. 6.4 str. 89, rozdz. 11 str. 102
  Uwaga dotyczy fragmentu: „Istnieje również ryzyko, iż wskazanie refundacyjne może w praktyce klinicznej obejmować również populację szerszą niż wnioskowana, np.: pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej niewydolności serca.”

  Celem komentarza Agencji było wskazanie, iż biorąc pod uwagę wytyczne kliniczne, które formułują zalecenia dla populacji pacjentów ze zmniejszoną LVEF na podstawie zarówno badania PARADIGM-HF, jak i m.in. PIONEER-HF, istnieje ryzyko, iż wskazanie refundacyjne może w praktyce klinicznej obejmować również populację po hospitalizacji z powodu ostrej niewydolności serca (ustabilizowanych po epizodzie AHF) i zmniejszonej frakcji wyrzutowej.
  Powyższe wątpliwości mają szczególne znaczenie w kontekście wnioskowanego sposobu refundacji tj. refundacja apteczna, w realizacji, której brak jest ścisłych kryteriów kwalifikacji pacjentów do leczenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdz. 6.3.1 str. 85, rozdz. 6.3.3 str. 87-88, rozdz. 11 str. 102
  Uwaga dotyczy komentarzy Agencji do szacunków populacji docelowej w AWB wnioskodawcy oraz obliczeń własnych AOTMiT.
  Zwrócono uwagę, iż analitycy AOTMiT błędnie zawyżyli wyniki analizy wpływu na budżet (oparli szacunki na zawyżonej liczebności populacji docelowej przedstawionej przez wnioskodawcę).
  Uwaga zasadna.
  Analitycy Agencji błędnie założyli, że wnioskodawca w oszacowaniach wyników analizy wpływu na budżet uwzględnił zużycie opakowań leku Entresto w przeliczeniu na pacjenta.

  Tym samym komentarz dotyczący szacunków populacji docelowej i                                                                             (str. 85, podpunkt 2) oraz obliczenia własne analityków Agencji (rodz. 6.3.3) należy uznać za nieuzasadnione.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Ma wpływ na obliczenia własne Agencji, co zostanie skorygowane.

  Rozdz. 6.3.1 str. 85, rozdz. 6.3.3 str. 87-88, rozdz. 11 str. 102
  Uwaga dotyczy przedstawienia przez analityków Agencji wyników analizy wpływu na budżet dla perspektywy wspólnej: płatnika publicznego oraz pacjentów.
  W uwadze wskazano m.in., iż wyliczenia przedstawione przez AOTMiT oparte na założeniu wspólnej perspektywy analizy wpływu na budżet nie odzwierciedlają wyników wpływu na budżet płatnika publicznego tj. w sposób sztuczny i nieuzasadniony merytorycznie zawyżają wyniki obciążenia budżetu płatnika publicznego powiększając go o dopłaty pacjentów do wnioskowanej technologii (…)

  Należy podkreślić, że zapisy wytycznych HTA z 2016 r. dla oceny produktów leczniczych wskazują, iż (…) analizę wpływu na budżet należy przeprowadzić z perspektywy podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz – w przypadku współpłacenia – z perspektywy wspólnej płatników: płatnika publicznego i pacjentów. Dodatkowo w przypadku współpłacenia zalecane jest przedstawienie kosztów ponoszonych przez pacjenta, ich wartości średnich, a w uzasadnionych przypadkach także zakresu. Agencja staje więc na stanowisku, iż przedstawienie oszacowań z perspektywy wspólnej jest zasadne.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzono

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 101/2023 do zlecenia 062/2023
  (Dodano: 04.10.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 102/2023 do zlecenia 62/2023
  (Dodano: 09.10.2023 r.)

  go to zlecenie