Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Forxiga, Dapagliflozinum, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909990975884

Wskazanie:

Cukrzyca typu 2, u pacjentów leczonych co najmniej jednym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥7% oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1503.2023.3.EBI; 23.08.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 105/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 105/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 105/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 105/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 105/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 105/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 105/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27.10.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 105/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.0.19.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Forxiga (dapagliflozinum) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów leczonych co najmniej jednym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥7% oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Krzysztof Kornas

  pdf 01
  Plik PDF

   Rozdział 3.6, strona 36-37/113, rozdz. 5.3, str. 71/113, rozdz. 6.3, str. 86/113, rozdz. 11, str. 103/113, rozdz. 12, str. 107/113

  Uwaga dotyczy komentarzy analityków dotyczących wyboru komparatorów.
  W zakresie uzasadnienia wyboru komparatora powtórzono informacje przekazane w ramach uzupełnień przekazanych w piśmie ws. niespełnienia wymagań minimalnych. Podkreślono, iż komparatorem w analizach jest kontynuacja dotychczasowego leczenia a nie poszczególne schematy. Dodatkowo w odniesieniu do nieporównania
  się z innymi flozynami, wskazano m.in. na brak w domenie publicznej szczegółowych danych dotyczących wnioskowanych wskazań.

  Zdaniem analityków Agencji komparator powinno stanowić dodanie jednego z refundowanych leków hipoglikemicznych do zastosowanych już schematów leczenia pacjenta. Ponadto, biorąc pod uwagę nakładające się wskazania flozyn do stosowania, w tym wskazania refundacyjne, zasadnym wydaje się również przeprowadzenie porównań dapagliflozyny względem pozostałych flozyn w ramach analizowanego rozszerzenia wskazania.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzono

  Rozdział 4.1.2, str. 40/113, rozdz. 4.2.2.1, str. 48-52/113, rozdz. 4.3, str. 55/113, rozdz. 11, str. 103-104/113

  Uwaga dotyczy przedstawienia przez analityków analiz post-hoc do badania DECLARE TIMI 58 (Cahn 2020 i Cahn 2022).

  Zdaniem analityków Agencji, w kontekście analizowanego problemu decyzyjnego, tj. rozszerzenie wskazania w zakresie poziomu HbA1c (z ≥7,5% na ≥7%) oraz liczby stosowanych leków hipoglikemizującym (1 zamiast 2 leki hipoglikemizujące), mając na uwadze ograniczenia analiz post hoc (opisane w AWA), ich wyniki powinny zostać włączone do przeglądu systematycznego.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 4.1.4, strona 43/113, rozdz. 4.3, str. 55/113, rozdz. 11, str. 104/113

  Uwaga dotyczy komentarzy Agencji w zakresie wyboru komparatora dokonanego przez wnioskodawcę.
  Odpowiedź analityków w zakresie wyboru komparatorów przedstawiono w ramach uwagi 1.
  Ponadto, przedstawiono uwagę ogólną wskazującą na wykorzystanie w wytycznych klinicznych badania DECLARE-TIMI 58, jako podstawy dla wykazania korzystnego wpływu dapagliflozyny na zdarzenia sercowe.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdział 4.1.4, strona 44/113, rozdz. 4.3, str. 55/113, rozdz. 5.3, str. 71/113, rozdz. 11, str. 104/113

  Uwaga dotyczy komentarzy analityków, iż wnioskowane wskazanie refundacyjne nie odpowiada w pełni populacji uwzględnionej w badaniu DECLARE-TIMI 58.
  Powtórzono informację wskazaną w analizach, iż rozszerzenie wskazania jest podyktowane treścią najaktualniejszych wytycznych klinicznych. Podkreślono również, iż wnioskowane wskazanie refundacyjne oparto na badaniu DECLARE-TIMI 58, które zostało uwzględnione w analizach pozytywnie ocenionych przez AOTMiT w 2020 r.

  Zdaniem analityków Agencji, ze względu na fakt, iż wskazanie refundacyjne nie ogranicza pacjentów ze względu na wiek (pacjenci dorośli), a poziom HbA1c ustala na 7%, a do badania DECLARE-TIMI 58 mogli być kwalifikowani pacjenci powyżej 40 r.ż. a średni poziom hemoglobiny glikowanej (± SD) wynosił 8,3 ± 1,2%, Populacja wnioskowana nie odpowiada w pełni populacji uwzględnionej w przedmiotowym badaniu. Należy przy tym zauważyć, że wyniki przedstawione przez wnioskodawcę dotyczą populacji ogólnej włączonej do badania DECLARE-TIMI.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 4.1.4, strona 44/113, rozdz. 4.3, str. 55/113

  Uwaga ogólna wskazująca na wykorzystanie badania DECLARE-TIMI 58 w wytycznych klinicznych, jako podstawy dla wykazania korzystnego wpływu dapagliflozyny na zdarzenia sercowe.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 4.1.4, strona 44/113, rozdz. 5.3.2, str. 75/113

  Uwaga dotyczy ograniczenia wskazanego przez analityków, iż część danych uwzględnionych w analizie klinicznej stanowiły dane odczytane z wykresów.

  W komentarzu sprecyzowano m.in. zakres wyników odczytanych z wykresów oraz wskazano, iż dotyczą wyłącznie danych ciągłych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 4.3, str. 54/113

  Uwaga ogólna w której wskazano, iż w ramach oceny efektywności klinicznej przedstawiono najbardziej wiarygodne dowody naukowe.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 4.3, str. 55-57/113

  Uwaga ogólna dotycząca zasadności porównania DAPA względem pozostałych refundowanych flozyn oraz przedstawionych poglądowo przez analityków Agencji przeglądów systematycznych Ghosal 2023 oraz Tian 2022.

  Uwaga dotycząca porównania z innymi flozynami została omówiona przez Agencję przy uwadze 1.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 5.2.2, str. 68/113, rozdz. 12, str. 107/113

  W uwadze odniesiono się do zasadności przeprowadzenia analizy CUA. Podkreślono korzyści kliniczne wynikające z zastosowania dapagliflozyny oraz zasadność ich uwzględnienia w analizie ekonomicznej.

  Analitycy nie kwestionują wyników badania DECLERE TIMI oraz zasadności przeprowadzenia analizy CUA.
  W odniesieniu do art. 13 wskazano jedynie, iż porównanie w badaniu DECLERE-TIMI przeprowadzono z komparatorem zbiorczym uwzględniającym różne terapie, tym samym trudno ocenić czy stosowane schematy oraz ich dawkowanie w ramieniu placebo stanowiły optymalną refundowaną terapię.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 5.3, str. 72/113

  Uwaga stanowi wyjaśnienie w zakresie braku przeprowadzenia aktualizacji wyszukiwania w zakresie publikacji dotyczących użyteczności.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 5.3, str. 72/113, rozdz. 5.3.2, str. 75/113

  W uwadze przedstawiono odpowiedź na komentarz analityków Agencji dotyczący braku uwzględnienia publikacji Golicki 2019. Wskazano brak użyteczności właściwej dla zastosowanego modelu ekonomicznego w publikacji Golicki 2019.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 5.3.1, str. 73/113

  W uwadze przedstawiono wyjaśnienie dotyczące braku przedstawienia wyliczeń ceny progowej. Analitycy nie kwestionują sposobu przeprowadzenia obliczeń, jednak pozostają na stanowisku, iż można przedstawić takie wyliczenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 5.3.1, str. 73/113

  Uwaga stanowi powtórzenie informacji przekazanej w ramach uzupełnień przekazanych w piśmie ws. niespełnienia wymagań minimalnych.
  W ramach analizy wrażliwości wnioskodawca przeliczył wyniki AE i BIA przy uwzględnieniu braku kosztów zakupu leków w ramach terapii standardowej (wyniki analizy kosztów-użyteczności i analizy wpływu na budżet wzrosły o ok. 10%).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 5.3.1, str. 73/113

  Uwaga dotyczy założenia o utrzymywaniu się efektu terapii po 2 latach. Analitycy podtrzymują opinię o niepewności tego założenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 5.3.2, str. 75/113

  Uwaga odnosi się do kwestii wykorzystanych danych oraz walidacji modelu. Podkreślono fakt przeprowadzenia deterministycznej analizy wrażliwości z wykorzystaniem różnych danych dot. użyteczności i uzyskania zbliżonych wyników.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 5.3.2, str. 75/113

  Uwaga dotyczy ograniczenia wskazanego przez analityków Agencji dot. danych klinicznych dla leków stosowanych w ramach terapii standardowej uwzględnionych w modelu (dane NFZ, IQVIA 2018, założenia wnioskodawcy).
  Wskazano, iż wykorzystano najlepsze dostępne dane (uwzględnione we wcześniejszym wniosku ocenionym przez AOTMiT w 2020) oraz dodatkowo przygotowano scenariusz uwzględniający DAPA jako terapia „add-on”.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 5.3.4, str. 76-77/113

  xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

  Wnioskodawca w uwadze wskazuje, iż w związku z brakiem refundacji innych flozyn we wnioskowanym wskazaniu nie stanowią one komparatora dla dapagliflozyny.
  Wnioskodawca wskazuje, że w przypadku refundacji innych flozyn, populacja pacjentów leczonych DAPA będzie mniejsza, a co za tym idzie, koszty związane z zastosowanie DAPA również się zmniejszą.

  Uwaga dotycząca porównania z innymi flozynami została omówiona przy uwadze 1.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 5.4, str. 78/113, rozdz. 11, str. 105/113

  Uwaga ogólna odnosząca się do stwierdzenia wnioskodawcy, iż ekstrapolacja wyników badania klinicznego poza jego horyzont czasowy to standardowe podejście w analizie ekonomicznej. Wskazano również, że przeprowadzono analizę wrażliwości z uwzględnieniem krótszego (2-letniego horyzontu). Niemniej wg analityków Agencji parametr ten pozostaje niepewny.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 6.3, str. 85/113, rozdz. 6.3.1, str. 87/113

  Uwaga ogólna odnosząca się do oszacowań wielkości populacji oraz faktu, iż niepewności związane z oszacowaniem zostały zaadresowane poprzez analizy wrażliwości oraz scenariusze minimalny i maksymalny analizy.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 6.3, str. 86/113, rozdz. 6.3.1, str. 87/113

  Wnioskodawca w uwadze wskazuje, iż w związku z brakiem refundacji innych flozyn we wnioskowanym wskazaniu nie stanowią one komparatora dla dapagliflozyny.
  Wnioskodawca wskazuje, że w przypadku refundacji innych flozyn populacja pacjentów leczonych DAPA będzie mniejsza, a co za tym idzie, koszty związane z zastosowanie DAPA również się zmniejszą.

  Uwaga dotycząca porównania z innymi flozynami została omówiona przy uwadze 1.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 6.3, str. 86/113, rozdz. 6.3.1, str. 87-88/113, rozdz. 6.3.3, str. 89-90/113, rozdz. 6.4, str. 91/113, rozdz. 11, str. 105/113

  Uwaga ogólna odnosząca się do niepewności w zakresie oszacowań populacji. Wnioskodawca wskazał, że zaadresowano ww. niepewności poprzez analizy wrażliwości i scenariusze minimalny i maksymalny. Niemniej analitycy Agencji podkreślają istnienie niepewności oszacowań.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozdz. 6.3.1, str. 88/113, rozdz. 6.3.3, str. 89-90/113, rozdz. 6.4, str. 91/113, rozdz. 11, str. 105/113, rozdz. 12, str. 107/113

  xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozpatrzone

  Rozpatrzone

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 125/2023 do zlecenia 105/2023
  (Dodano: 10.11.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 126/2023 do zlecenia 105/2023
  (Dodano: 14.11.2023 r.)

   

  go to zlecenie