Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Phlexy-Vits Sachets, proszek doustny oraz Phlexy- Vits, tabletki

Wskazanie:

glikogenoza Ib, argininobursztynuria oraz deficyt transportera glukozy GLUT- 1

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3g ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.934.2023.1.KSz; None

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie