Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Repatha, Evolocumabum, roztwór do wstrzykiwań, 140 mg, 2, wstrzykiwacze, kod GTIN: 05909991224370

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.226.2023.30.SGÓ; 15.09.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych, wydania opinii Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 114/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 114/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 114/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 114/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 114/2023
pdfUzupełnienie nr 1 do zlecenia 114/2023
pdfUzupełnienie nr 2 do zlecenia 114/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 114/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14.12.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 114/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 114/2023, analiza nr OT.423.1.39.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Repatha (ewolokumab) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi (ICD-10 E78.01, I21, I22, I25)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Magdalena Maria Cysewska

  Amgen

  pdf 01

  Uwaga 1 dotyczy rozbieżności w wyjściowym poziomie LDL-C w badaniach RCT oraz w projekcie programu lekowego. Rozbieżność ta stanowi pewne ograniczenie włączonych badań, jednak nie wpływa na ogólną ocenę skuteczności leku.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 2 dotyczy różnic w schemacie modelu wnioskodawcy w AE wnioskodawcy oraz w AWA. Analitycy Agencji zweryfikowali zaprezentowany schemat modelu wnioskodawcy. Konstrukcja modelu prawidłowa. Sam schemat modelu został skopiowany z analiz wnioskodawcy. Różnice wynikają z ukrycia przez wnioskodawcę niektórych elementów modelu pod białymi polami, tak że są niewidoczne w wersji pdf i word, jednak pojawiają się przy kopiowaniu do AWA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Schemat modelu wnioskodawcy z uwag prawidłowy.


  Uwaga 3 dotyczy omyłki pisarskiej. Analitycy Agencji dziękują za zwrócenie uwagi.

  Jest: XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX

  Powinno być: XXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX

  Analitycy Agencji zwracają uwagę, że zaprezentowano wyniki modelu po aktualizacji, którego wyniki nieznacznie, tj. o X p.p. różnią się od modelu wnioskodawcy. Prawidłowe wyniki zostaną zaprezentowane na posiedzeniu Rady Przejrzystości.


  Uwaga 4 dotyczy oszacowania populacji docelowej.

  Analitycy podtrzymują swoje stanowisko – BIA wykonana prawidłowo, tj. ewentualnie zawyżająca populację docelową.


  Uwaga 5 dotyczy pokrycia zapotrzebowania wynikającego ze scenariusza maksymalnego.

  Analitycy Agencji podtrzymują swoje stanowisko, tj. zwracają uwagę, że zapotrzebowanie nie jest pokryte w scenariuszu maksymalnym.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 6 dotyczy braku analizy wrażliwości w BIA.

  Analitycy Agencji podtrzymują swoje stanowisko. W opinii analityków Agencji wyniki analizy BIA prezentuje się w formacie BC [MIN, MAX], tj. scenariusz podstawowy [minimalny, maksymalny]. Analizę wrażliwości dla BIA prezentuje się natomiast jako scenariusze alternatywne w formacie BCA [MINA, MAXA], analogicznie jak ma to miejsce w AE. Samo zaprezentowanie scenariusza minimalnego i maksymalnego nie pozwala wnioskować o stabilności wyników BIA. Analitycy nie sugerują błędu wnioskodawcy, jedynie zwracają uwagę na ograniczą przydatność „analizy wrażliwości” obejmującej jedynie dwa scenariusze.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  prof.
  Barbara Idzior-Waluś

  pdf 01

  Uwaga do projektu programu lekowego. Dotyczy braku możliwości kontynuacji leczenia pacjentów pediatrycznych z HoFH po ukończeniu przez nich 18 r.ż. Uwaga jest zbieżna z uwagą do projektu lekowego przedstawioną w AWA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  3.

  dr n. med
  Małgorzata Waluś-Miarka

  pdf 01

  Uwaga do projektu programu lekowego. Dotyczy braku możliwości kontynuacji leczenia pacjentów pediatrycznych z HoFH po ukończeniu przez nich 18 r.ż. Uwaga jest zbieżna z uwagą do projektu lekowego przedstawioną w AWA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 148/2023 do zlecenia 114/2023
  (Dodano: 20.12.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 149/2023 do zlecenia 114/2023
  (Dodano: 12.01.2024 r.)

  go to zlecenie