Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hemlibra, Emicizumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1, fiol. 1 ml, kod GTIN: 07613326004763, Hemlibra, Emicizumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 30 mg/ml, 1, fiol. 1 ml, kod GTIN: 07613326004756, Hemlibra, Emicizumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1, fiol. 0,7 ml, kod GTIN: 07613326004534, Hemlibra, Emicizumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1, fiol. 0,4 ml , kod GTIN: 07613326004442,

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1416.2023.10.WMO PLR.4500.1417.2023.10.WMO PLR.4500.1418.2023.10.WMO PLR.4500.1419.2023.10.WMO; 03.10.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 132/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 132/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 132/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 132/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 132/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 132/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 132/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 01.12.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 132/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.40.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Hemlibra (emicizumab) w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD -10: D66, D67)” Analiza weryfikacyjna

  LP
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  1

  Krzysztof Adamcewicz

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1 do „Rozdział 3.6.; Rozdział 5.3 Strona 80” W ramach uwagi powtórzono argumenty Wnioskodawcy uzasadniające wybór komparatora. Odpowiedni komentarz do wyboru komparatora przedstawiono w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Uwaga nr 2 do „Tabela 13” Uwaga niezasadna. Zgodnie z wytycznymi AOTMiT, na etapie selekcji informacji, „w sytuacji gdy populacja docelowa zdefiniowana na etapie analizy problemu decyzyjnego nie odpowiada próbie ocenianej w odnalezionym materiale dowodowym, dopuszcza się przeprowadzenie analizy klinicznej w populacji zbliżonej do docelowej”. Tym samym w pierwszej kolejności należało dokonać wyszukiwania we właściwej populacji i po stwierdzeniu braku odnalezionych dowodów, dokonać wyszukiwania dowodów w szerszej populacji pacjentów. Uwaga Agencji miała charakter formalny. Zastosowana przez Wnioskodawcę czuła strategia wyszukiwania pozwoliła uwzględnić wszystkie dostępne dowody naukowe. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Uwaga nr 3 do „Tabela 77” Wnioskodawca przedstawił komentarz do dostępnych danych. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Uwaga nr 4 do „Rozdział 5.3 Strona 80/81” Przedstawiono komentarz do uwzględnionych w analizie ekonomicznej kosztów. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Uwaga nr 5 do „Rozdział 6.3 Strona 86” Przedstawiono komentarz dotyczący oszacowań populacji docelowej. Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Uwaga nr 6 do „Rozdział 6.3 Strona 87” Przedstawiono komentarz dotyczący kosztów stosowania czynników VIII. Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Uwaga nr 7 do „Rozdział 6.3 Strona 86, Tabela 41” Wnioskodawca przedłożył komentarz dot. niespójności założeń dotyczących komparatorów, przyjętych w analizach klinicznej i ekonomicznej oraz uwzględnienia w analizie wpływu na budżet kosztów stosowania profilaktyki czynnikami VIII. Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Uwaga nr 8 do „Rozdział 6.4, Strona 90; Rozdział 3.1.2.2” Wnioskodawca przedstawił dodatkowe argumenty przemawiające za utworzeniem odrębnej grupy limitowej dla produktu leczniczego Hemlibra. W kwestii wykazania przewagi „wnioskowanej technologii względem refundowanych obecnie preparatów zawierających koncentraty czynnika VIII w populacji szerszej niż wnioskowana”, należy wskazać, iż do przedstawionego w AKL badania najwyżej jakości (badanie HAVEN 3 – porównanie EMI vs brak profilaktyki) do grupy A oraz B ostatecznie nie włączono żadnego chorego poniżej 18 r.ż., a w grupie C pacjenci ci stanowili 5,6% chorych. W kryteriach włączenia do badania HAVEN 3 brak było wzmianek o warunkach rozpoczęcia leczeniem emicizumabem wskazanych w uzgodnionym programie lekowym. Tym samym twierdzenie o wykazaniu przewagi nad obecnie stosowanymi preparatami zawierającymi koncentraty czynnika VIII w populacji szerszej niż wnioskowana budzi wątpliwości. Mając powyższe na uwadze Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 140/2023 do zlecenia 132/2023
  (Dodano: 06.12.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 141/2023 do zlecenia 132/2023
  (Dodano: 12.12.2023 r.)

   

  go to zlecenie